Utökad vårdgaranti och krav på information om fast vårdkontakt föreslår ny utredning

maj 20, 2022

En utökad vårdgaranti som ska täcka fler delar av vårdkedjan och krav på att patienten ska få veta vem som är ens fasta vårdkontakt. Det är några av förslagen i en ny statlig utredning. Det finns en hel del vi ser positivt på, säger Inger Ros, Riksförbundet HjärtLungs förbundsordförande.

I dag överlämnade Tillgänglighetsdelegationen slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) till regeringen. Utredningen föreslår att vårdgarantin utvidgas så att den omfattar alla medicinska bedömningar i primärvården. I dag gäller vårdgarantin endast nya besvär eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare kända hälsoproblem.

- Många av våra medlemmar lever med långvariga eller kroniska sjukdomar. De ser från första parkett vilka konsekvenser det får när väntetiderna är långa. Om vi ska ha en vård efter behov är det nödvändigt att de som har störst behov inte hamnar sist i kön gång på gång, säger Inger Ros.

För specialiserad vård föreslår utredningen att tidsgränsen för medicinsk bedömning skärps från dagens 90 dagar till 60 dagar. Vidare föreslås att undersökningar ska omfattas av vårdgarantin och ges inom 60 dagar.

- Nu gäller det förstås att de som arbetar i vården också får rimliga förutsättningar att uppfylla att tidsgränsen minskas. Annars riskerar det att bli ett slag i luften, säger Inger Ros.

Utredningen föreslår även att stärka patientlagen genom nya bestämmelser. Bland annat ska patienten informeras om vem som är hens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. Patienten ska också få information samlat och digitalt och att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd med patienten.

- Det är bra att det finns krav på att patienten ska veta vem som är den fasta vårdkontakten, men vi har levt ganska länge nu med patientlagen och vet att den inte fått genomslag nationellt. Vi fortsätter att arbeta för att regionerna ska få upp ögonen för hur viktigt det här är för patienterna, säger Inger Ros.