Läkemedelsverket släpper nya behandlingsrekommendationer för KOL

mars 27, 2023

Läkemedelsverket har idag publicerat nya behandlingsrekommendationer för personer som lever med KOL, riktade till sjukvårdspersonal. Att patienten slutar röka är fortfarande den enskilt viktigaste insatsen.

I rekommendationerna skriver Läkemedelsverket att behandlingen syftar till att minska symtom och risken för försämringsepisoder samt att förbättra livskvalitet och prognos.

Behandlingen är omfattande och innehåller både insatser med och utan läkemedel. Läkemedelsverket beskriver ett helhetskoncept bestående av bland annat rökstopp, nutrition, bedömning av fysisk träning, rehabilitering, vaccinationer samt behandling av andra sjukdomar som är vanliga tillsammans med KOL. Insatserna genomförs bäst med ett så kallat interprofessionellt KOL-team där flera olika yrkesprofessioner ingår, till exempel läkare, astma/KOL-sjuksköterska, fysioterapeut och dietist.

Läkemedelsverket presenterar även en ny så kallad trappmodell för läkemedelsbehandling som beaktar patientens nuvarande tillstånd och framtida risk för försämringsepisoder. Man uppmanar också till att återkommande följa upp hur patienterna tar sina läkemedel eftersom felaktig inhalationsteknik är väldigt vanligt bland KOL-patienter.

Här kan du läsa mer.

Fakta om KOL:

 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) förekommer hos cirka 8–10 procent av befolkningen i Sverige, varav 65 procent har lindrig och 5 procent svår sjukdom.

 • Det finns uppskattningsvis 400-700 000 personer som lever med KOL i Sverige. Hälften är idag odiagnostiserade.

 • Sjukdomen innebär en försämring av lungfunktionen, vilket gör det svårt att andas. KOL är oftast orsakad av mångårig tobaksrökning, men hos minst 20 procent kan andra faktorer såsom yrkesexponering, faktorer under uppväxtåren eller ärftlighet bidra till sjukdomsutveckling.

 • Att man har flera andra sjukdomar samtidigt som KOL är vanligt – framför allt hjärt-kärlsjukdomar, astma och depression/ångestsjukdomar, men även lungcancer.

Tips till dig som är KOL-patient:

 • Inför ett rökstopp. Har du blivit erbjuden rökavvänjning om du röker? Att sluta röka är den enskilt viktigaste insatsen du kan göra. Det finns hjälp att få från hälso- och sjukvården.

 • Rör på dig – även om det är jobbigt. Ta hjälp och stöd av en fysioterapeut eller annan personal på din mottagning för att minska ditt stillasittande och bli mer fysiskt aktiv.

 • Se till att vaccinera dig. Som KOL-patient tillhör du en riskgrupp och riskerar att drabbas hårdare och oftare än andra av luftvägsinfektioner. Därför är det viktigt att vaccinera sig mot influensa, pneumokocker och covid-19.

 • Gör en personlig behandlingsplan tillsammans med vårdpersonal. Om du inte redan har fått en sådan, fråga din astma/KOL-sjuksköterska eller behandlande läkare. I en personlig behandlingsplan ingår bland annat att ni pratar om vilka mål som finns för behandlingen samt strategier för hur du kan nå målen. Det är även bra om det står vem du kan kontakta vid frågor.

 • Se till att du tar dina läkemedel på rätt sätt. Väl fungerande läkemedelsbehandling är ett bra hjälpmedel för att underlätta att röra på sig ofta. Om du har en inhalator, se till att du vet hur du tar dina läkemedel på rätt sätt. Det finns studier som visar att 60 procent av KOL-patienter inte tar sina läkemedel på rätt sätt. Fråga om hjälp du är osäker.

 • Gå en patientutbildning. Din kunskap om, och förmåga att, hantera din sjukdom och behandling är en förutsättning för att uppnå behandlingsmålen och en god livskvalitet.

 • Se över dina kostvanor. KOL-patienter löper risk att drabbas av undernäring. Fråga din sköterska eller dietist om råd kring näringsrik kost.

 • Gå på återbesök. Att följa upp hur det går är viktigt för din behandling och för att förebygga att du blir sämre. De flesta bör gå en gång per år, men fråga din mottagning vad som passar för dig.

 • Få stöd av andra patienter. Hos Riksförbundet HjärtLung kan du träffa andra personer med KOL. Bli medlem idag och få tips, råd och information om KOL. Det kostar 200 kronor per år och inkluderar, bland mycket annat, sex nummer av vår medlemstidning Status.