Riksförbundet HjärtLung överlämnade Ljuset på-rapporten till sjukvårdsminister Gabriel Wikström

februari 17, 2017

Patient-kontrakt, kunskapsöverföring och en genomgripande omställning i sjukvården var i fokus när hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) på Alla hjärtans dag tog emot Riksförbundet HjärtLungs kampanj-rapport om de dolda folksjukdomarna hjärtsvikt, KOL och förmaksflimmer.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Riksförbundets ordförande Inger Ros.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström får slutrapporten av Inger Ros.
Foto: Martina Huber

På Alla hjärtans dag tisdagen den 14 februari 2017 avslutades den tvååriga kampanjen Ljuset på våra dolda folksjukdomar med att Riksförbundets ordförande Inger Ros överlämnade en rapport med slutsatser och förslag till sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Förbundsordförande Inger Ros inledde och betonade att många av slutsatserna sätter ljuset på en personcentrerad vård som kommer att vara till gagn inte bara för HjärtLungs medlemmar utan för alla handikappförbundens medlemmar och för de av Sveriges medborgare som behöver vård.

- Rätt till diagnos, rätt till behandling, rätt till rehabilitering och stöd till egenvård. Där vården utgår från mig och ser mig som en person och inte som en diagnos och ser mig som en medskapare i vården. Ett patient-kontrakt behövs mellan patienten och vården, sade Inger Ros och fick medhåll av Gabriel Wikström:

- Förslaget med ett patient-kontrakt som ni lyfter upp är något som vi själva ser är något som skulle kunna betyda väldigt mycket just för kroniker, sade Gabriel Wikström.

Sjukvårdsministern tackade för en lyckad kampanj genomförd med hjälp av ett starkt lagarbete och konstaterade att rapporten dels erbjuder problemlösningar, dels diskuterar mycket kring de kunskapsstöd som redan finns idag där ett av de stora problemen är att kunskapen inte når ut dit där den behövs.

- Fortfarande förvånade att man på många håll inom hälso- och sjukvården hellre gör sig omaket att uppfinna hjulet på nytt och tar fram egna regionala lokala riktlinjer istället för att använda den kunskapen som redan finns. Det är inte bara dumt det är också ett slöseri med resurser, sade Gabriel Wikström.

Rapporten sammanfattar läget med att omkring en miljon människor har någon av folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer eller lungsjukdomen KOL, cirka 700 000 är obehandlade, odiagnostiserade eller både och. Det betyder att hundratusentals människor inte får den behandling de har rätt till eller får den information den enskilde kan förvänta sig.

- Sjukvården fungerar alldeles utmärkt om man lider av något akut tillstånd och om man är en sällanbesökare men fungerar inte alls så bra som det borde göra om man har en eller flera kroniska sjukdomar. Koordineringen brister, patentmedverkan brister, bemötandet brister. Vi behöver göra en omställning av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet som inte kan betecknas som någonting annat än en genomgripande kulturförändring, det handlar om att ändra synsättet hos politiska beslutsfattare, beslutsfattare på olika nivåer inom sjukvårdssystemet och hos de som jobbar professionellt på golvet.

Wikström underströk att detta måste göras samfällt genom bland annat lagstiftning, resursanvändning och via utbildningssystemet och att regeringen förbereder en stor reform som utgår från Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård.

- Nu är det upp till regeringen att ta det här steget framåt som är nödvändigt för svensk hälso- och sjukvård, sade Wikström, tackade för kramhjärtat och för möjligheten att få komma och ta del av Riksförbundet HjärtLungs arbete.


Om Ljuset På

Riksförbundet HjärtLung har under två års tid drivit kampanjen ”Ljuset på!” om de dolda folksjukdomarna KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt, tillsammans med kvalitetsregistren Rikssvikt, Luftvägsregistret och Auricula.

En av slutsatserna i rapporten är att skillnaderna i vården mellan olika landsting är stora. Det är få landsting som lever upp till Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller läkemedelsbehandling. För att få till en förändring i vården för dessa patientgrupper anser

Riksförbundet HjärtLung följande:

  • Oavsett diagnos ska alla patienter få den bästa möjliga vård och behandling som finns tillgänglig och som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer
  • Alla insatser ska vara individuellt anpassade
  • Säkerställ patientens delaktighet och egna ansvar i vårdprocessen
  • Omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården ska elimineras, mellan olika delar av landet, mellan kvinnor och män och mellan olika grupper av människor
  • För ökad kvalitet och säkerhet för patienten i vården förordar vi att ökad interprofessionell samverkan utvecklas snarast.


Fakta om folksjukdomarna:

Så många är drabbade av förmaksflimmer, hjärtsvikt och KOL

  • Cirka 300 000 beräknas ha förmaksflimmer – av dessa är cirka 200 000 obehandlade. (SBU, april 2013).
  • Cirka 400 000 beräknas ha hjärtsvikt, av dessa är cirka 200 000 obehandlade. (Källa: Rikssvikt.)
  • Minst 500 000 svenskar beräknas ha KOL, men av dessa är cirka 400 000 obehandlade. (Källa: Luftvägsregistret. 2013)

Rapporten Ljuset På dolda folksjukdomar