”En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet” Debattartikel i Dagens Medicin

september 27, 2023

"Sjukvårdspersonal ska inte behöva anmäla patienter på migrationspolitiska grunder. Stoppa angiverilagen nu", skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson tillsammans med ett flertal patientorganisationer i debattartikel i Dagens Medicin.

I en debattartikel i Dagens Medicin skriver femton representanter för patientföreningar om att regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange papperslösa:

"Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange papperslösa. Det är emellertid oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter och skulle urholka rätten till vård. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården."

Debattörerna skriver vidare: 

"Sverige är enligt lag och internationella åtaganden skyldigt att se till att vissa grundläggande rättigheter för papperslösa tillgodoses. Skulle angiverilagen implementeras bryter den mot Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen och man ändrar dessutom sekretessreglerna inom hälso- och sjukvården, det vill säga genomför en förändring av tystnadsplikten.

Som patientföreträdare vet vi dessutom av egen erfarenhet att sjukvården redan är hårt belastad och har stora utmaningar framför sig. Fokus får aldrig ligga på att agera gränspolis, utan fokus måste förbli på kärnverksamheten och patientens bästa.

Sammanfattningsvis finns det risk för att en angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet. Sjuka eller skadade personer ska aldrig behöva vara rädda för att söka vård. Det spelar ingen roll vilket land vi kommer ifrån, vilken religion eller juridisk status vi har. Sjukvården ska prioritera dem som har störst medicinska behov. För oss är alla människors lika värde grundbulten i hela sjukvårdssystemet. Stoppa angiverilagen nu!"

Undertecknare: 

Mikaela Odemyr, ordförande, Astma- och allergiförbundet

Susanne Dieroff Hay, ordförande, Bröstcancerförbundet

Thomas Magnusson, ordförande, Diabetes Sverige

Helena Conning, medgrundare, Forum Spetspatient

Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige

Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet

Lars-Ingvar Johansson, vice ordförande, Nätverket mot cancer

Margareta Haag, patientrepresentant, regeringens arbetsgrupp för precisionsmedicin och ATMP inom samverkansgruppen för hälsa och life science 2020-2022.

Peter Carstedt, patientrepresentant, regeringens samverkansgrupp för hälsa och Life science 2020-2022

Sara Riggare, patientrepresentant, regeringens samverkansgrupp för hälsa och Life science 2016-2022.

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Anders Åkesson, ordförande, Riksförbundet HjärtLung

Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS

Maria Westerlund, ordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Anna Bergkvist, ordförande, Sköldkörtelförbundet