Fler apotek men svårare att hitta receptbelagd medicin

april 03, 2014

Fler apotek men vanligare att receptbelagda läkemedel inte finns inne. Kortare tider i specialistvården men indikationer på att kömiljarden ger undanträngningseffekter. Det visar en ny rapport om tillgängligheten till hälso- och sjukvården från Myndigheten för Vårdanalys.

I den nya rapporten "Låt den rätte komma in" har Vårdanalys följt upp hur tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden.

Efter apoteksomregleringen har 368 nya apotek öppnat, en ökning med 40 procent, och öppettiderna har förbättrats. De flesta apotek har öppnat i tätbefolkade områden.

Rapporten pekar på att det tycks ha blivit svårare att få tag i receptbelagda läkemedel vid första besöket på apotek.

Efter vårdvalsreformen har Sverige fått 170 fler vårdcentraler, en ökning med 17 procent. De flesta är privat drivna och har inneburit en ökad valfrihet för många patienter. Skillnaderna är dock stora mellan landstingen och de flesta nya vårdcentraler har öppnat i tätbefolkade delar av landet.

– Likaså pekar studier på att Kömiljarden kan påverka de medicinska prioriteringarna. Utifrån vår analys pekar vi ut ett antal utvecklingsområden för de genomförda reformerna,säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys i ett pressmeddelande.

Rapporten visar ett ökat vårdutnyttjande i form av fler besök vilket man skriver att det tyder på en ökad tillgänglighet och befolkningens förtroende för primärvården verkar ha ökat något.

Två svagheter i svensk hälso- och sjukvård, menar Vårdanalys, är bristande kontinuitet och koordinering av vården, i synnerhet för de med särskilda eller mer omfattande behov.

Myndigheten anser därför att landstingen bör tydliggöra primärvårdens ansvar för kontinuitet och koordinering.

Man vill också att regeringen tittar på en uppdelad vårdgaranti med kortare tid för mer brådskande diagnoser och att man inför en vårdgaranti som omfattar hela vårdkedjan.

För apoteksmarknadens del menar Vårdanalys att regeringen bör följa upp hur den fungerar.

Rapporten Låt den rätte komma in kan laddas ned på Myndigheten Vårdanalys hemsida

Tre stora reformer:

Apoteksomregleringen (2009) innebar att det statliga monopolet på apoteksverksamhet avvecklades samt att det blev tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek.

Vårdvalsreformen (2010) innebar att det blev obligatoriskt för landstingen att ha ett vårdvalssystem i primärvården, där patienten är fri att välja vårdcentral.

Vårdgarantireformen (2010) innebar att den vårdgaranti som sedan år 2005 hade angett maximala väntetider till första kontakt och första besök i primärvården samt till första besök och behandling i den specialiserade vården lagstadgades. Kömiljarden (2009) understödjer vårdgarantin genom att fördela en miljard årligen till landstingen efter hur väl de lyckas i väntetidsarbetet i specialistvården.

Källa: Vårdanalys