"Det behövs en nationell hjärtstrategi"

juni 15, 2023

Liksom strategin för cancer satte strålkastarljuset på cancervården, behöver nu samma grepp tas om hjärtsjukvården. Det skriver Anders Åkesson, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung, i en debattartikel i Altinget.

Anders Åkesson skriver: "Under de senaste åren har vi sett en utveckling mot en mer sammanhållen vård vid hjärtsjukdom. Målet är att vårdkedjan från det akuta skedet till en god eftervård ska hänga ihop för patienten när en allvarlig hjärthändelse inträffar. Vi inom Riksförbundet HjärtLung har varit pådrivande i den utvecklingen, men ser fortfarande tydliga brister.

Bristerna syns tydligt i exempelvis hjärtsjukvårdens kvalitetsregister Swedehearts årsrapport 2022.

Swedehearts kvalitetsindex speglar insatser i hela vårdkedjan, från det akuta omhändertagandet till eftervården. Skillnaderna mellan svenska sjukhus är oacceptabelt stora.

För att minska skillnaderna i landet krävs ett samlat grepp i form av en strategi. Det är en möjlighet att ta vara på kunskapen framtagen i den nationella kunskapsstyrningen.

Strategin blir också en hjälp att förstå problemen och hitta en lösning gällande kompetensförsörjning, kvalitet, forskning, tillgänglighet samt utveckla samarbetet med patientorganisationer.

Den nationella cancerstrategin som startades 2010 visar att det går att hitta former för regionalt och nationellt samarbete. I hjärtsjukvården är manegen redan krattad. Nu behövs en nationell strategi för genomförandet."