SR direktsände när Flimmerrapporten 2018 släpptes

mars 12, 2018

Sveriges radio P4 Stockholm direktsände när Riksförbundet HjärtLung lanserade Flimmerrapporten 2018 vid ett kunskapsseminarium för journalister på kansliet i Stockholm.

Sveriges radios reporter Lasse Persson, förbundsordförande Inger Ros och kardiolog Tord Juhlin.

Riksförbundet HjärtLung lanserade Flimmerrapporten 2018, onsdagen den 7 mars, vid ett kunskapsseminarium för journalister. Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung inledde lanseringen med att berätta om de viktigaste punkterna från rapporten, nämligen:

  • I Sverige har 370 000 personer diagnosen förmaksflimmer (2012 var siffran 210 000)
  • Riksförbundet HjärtLungs undersökning bland våra landsting och regioner visar att i Sverige har endast 8 av 21 landsting och regioner det strukturerade omhändertagande som kan minska hjärt-kärlrelaterad sjukhusvård och halvera dödligheten. Strukturerat omhändertagande innebär bland annat god följsamhet till gällande riktlinjer avseende blodproppshämmande- och rytmreglerande läkemedel samt utbildning av patienter och närstående.
  • Riksförbundet HjärtLungs medlemsundersökning visade tyvärr att 4 av 10 upplever att de inte har fått tillräckligt med information om förmaksflimmer och endast 1 av 10 har fått erbjudande om utbildning om förmaksflimmer.

I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar kommer antalet personer som drabbas av förmaksflimmer att bli fler. Ett sätt för landsting och regioner att förbättra förmaksflimmervården är att satsa på särskilda flimmermottagningar med strukturerat omhändertagande.

- Skulle Sverige helt växla över till strukturerat omhändertagande av förmaksflimmerpatienter skulle vi minska antal dödsfall och lidande, minska trycket på sjukvården och spara på den redan ansträngda sjukvårdsbudgeten, säger Inger Ros.

Tord Juhlin, överläkare Skånes universitetssjukhus, även ansvarig för Flimmermottagningen i Malmö, berättade mer om förmaksflimmer och hur de jobbar med strukturerat omhändertagande.

- Det senaste året har vi jobbat mycket med livsstilsfrågor. Det är viktigt med motion, viktnedgång, rökstopp och minskad alkoholkonsumtion - något som är del av de nya europeiska riktlinjerna.

Tord Juhlin ger följande råd:

- Det är viktigt att läsa på om sitt förmaksflimmer och förbereda sig med frågor inför sitt läkarbesök. Mitt råd är att du som patient sedan också ska stå på dig och se till att få god vård – du har rätt att få bra medicinering och skydd mot blodproppar. Har du symtom på förmaksflimmer ska du även ges möjlighet att genomgå elkonvertering och att få antiarytmika. Och om det behövs – operation.

Överläkare Kristina Hagwall berättade om hur Danderyds sjukhus i Stockholm jobbar med sköterskebaserad flimmermottagning och vilka patienter de träffar.

- En del av våra patienter har inga tecken på förmaksflimmer alls, medan andra har svåra symtom med bland annat konditionsnedsättning, vilket ofta leder till oro och lidande. En stor del av arbetet på den sköterskebaserade flimmermottagningen är att informera sina patienter så mycket som möjligt.

Flimmerrapporten fick stor uppmärksamhet i media under första dygnet och nu hoppas Riksförbundet HjärtLung att fler landsting och regioner inspireras till att anamma strukturerat omhändertagande för patienter med förmaksflimmer.

Fakta om förmaksflimmer

Symtombilden varierar från person till person, men uttalad trötthet är vanligt. Det förekommer också snabb och oregelbunden hjärtklappning, yrsel, tryck över bröstet, andfåddhet och ibland svimning. Risken för förmaksflimmer ökar med stigande ålder.
Kvinnor drabbas i snitt cirka 10 år senare i livet än män, men har sämre prognos när de väl insjuknar.
Riskfaktorer förutom ålder är underliggande hjärt-kärlsjukdom, som högt blodtryck, fel i hjärtklaffar eller hjärtsvikt. Typ 2-diabetes och giftstruma ökar också risken liksom hög alkoholkonsumtion, sömnbrist och stress. Läs mer om förmaksflimmer.


Om Flimmerrapporten 2018

Rapporten, framtagen av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Sanofi, ger bland annat en översikt av vad förmaksflimmer är, hur det kan behandlas, effekter på individer, statistik av drabbade per län och hur strukturerat omhändertagande kan minska dödlighet och sjukhusvård. Flimmerrapporten 2018 kan laddas ner här