HjärtLung samlar hjärtvården för en bättre sekundärprevention

december 16, 2019

Kunskap, erfarenhetsutbyte och tid att prata ihop sig: Nu samlas svensk hjärtvård under Riksförbundet HjärtLungs vingar för att förbättra eftervården för hjärtsjuka. 
- Det är verkligen guld värt! Vi har kunnat ringa in de områden som vi känner att vi vill jobba med och har ett tänk med oss hem hur vi ska kunna göra det. Vi kommer att kunna jobba mer strukturerat efter de här dagarna, säger Ulla Lundin, sjuksköterska på Norrköpings sjukhus.

Tre leende kvinnor på hjärtkonferens.

Ulla Lundin sjuksköterska, Maria Wärfman fysioterapeut och Carolina Schoede läkare, deltog på konferensen i sekundärprevention i Linköping.

Med syftet att förbättra eftervården för patienter med kranskärlssjukdom, samlades läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter från 11 sjukhus i Kalmar, Sörmland, Värmland, Östergötland och Örebro län för en arbetskonferens i Riksförbundet HjärtLungs regi.

Tredje av fem konferenser i Riksförbundet HjärtLungs regi

Konferensen är den tredje av fem planerade där professionen från alla hjärtkliniker i Sverige får följa upp resultaten av Riksförbundets SPICI-studie – som bland annat visar att endast en fjärdedel av patienter som genomgått PCI hade uppfattat att de hade en kronisk sjukdom och därför behövde ändra på sina levnadsvanor - och Perfect CR-studien som undersöker hur man arbetar på enheterna och hur bra det går för patienten att komma tillrätta med levnadsvanor vad gäller motion, rökstopp, matvanor och även hur man får bukt med högt blodtryck.

- Tanken är att samtliga sjukhus i Sverige ska erbjudas möjlighet att delta i en arbetskonferens för att vi tillsammans ska kunna implementera den nya hjärtrehabiliteringsmodellen som bygger på entydig information, en individuell hälsoplan och ett teambaserat livsstilsstöd under det första halvåret, säger Pelle Johansson, Riksförbundet HjärtLung.

Stora skillnader vad gäller utbildning och rökavvänjning

Där HjärtLungs SPICI-studie framförallt pekade på behovet av en tydlig och enhetlig information till patienterna och deras närstående, visar Perfect CR-studien att det finns stora skillnader vad gäller till exempel utbud av patientutbildning, resurser för rökavvänjning, möjligheter att remittera patienterna till dietist och hur länge man behåller ansvaret för patienterna på enheten.

Förutom resultat från dessa två studier fick vårdpersonalen från hjärtklinikerna ta del av statistik från kvalitetsregistret Swedeheart som visar att bara var fjärde hjärtinfarktpatient når målvärdena för rökstopp, blodtryck, blodfetter och fysisk träning för att undvika ett återinsjuknande.

Fokus på actionplan för varje sjukhus

Teamen fick utbyta erfarenheter och diskutera sig fram till förändringsområden med fokus på vad som är möjlig att genomföra i närtid, men också vad som skulle behöva lyftas vidare till sjukhusledning och till ansvariga sjukvårdspolitiker.

- Det var intressant att höra att många av frågorna och utmaningarna kring hjärtrehabiliteringen ser likadana ut. För vår del kom vi fram till att vi ska börja med teamronder. Det har vi pratat om och tänkt på tidigare men nu ska vi komma igång med dem, säger David Olsson, läkare på Kalmar sjukhus.

Att skapa teamronder var ett genomgående tema i de actionplaner som varje sjukhus formulerade under dagarna och som man nu ska gå vidare med när man återvänder hem till sina respektive kliniker.

Andra punkter är förbättring av utskrivningssamtalen, att hitta kontakt och samverkan med primärvården samt att använda sig av skriftligt informationsmaterial, som till exempel Riksförbundets Hjärtguiden, framtagen tillsammans med professionen.

Vårdpersonalen vill också öka samarbetet med den lokala HjärtLung-föreningen.

Uppskattar föreningarnas arbete

Läkarna, sjuksköterskorna och fysioterapeuterna fick också träffa representanter från sina lokalföreningar där en önskan från professionens sida var att opinionsbilda och trycka på för att lyfta behovet av fysioterapi inom hjärtsjukvården. Och föreningarna fick stor uppskattning för sitt arbete, inte minst med arbetet att ordna motionsaktiviteter.
Nästa konferens äger rum i november 2020 i Uppsala.

Text och foto: Magnus Östnäs

Fakta: Vad är hjärtrehabilitering? 

Ett strukturerat uppföljnings- och behandlingsprogram, lett av ett multiprofessionellt team. Programmet bör innehålla följande:

  • Individualiserad bedömning och uppföljning av patienten
  • Behandling av kardiovaskulära riskfaktorer
  • Deltagande i patientutbildning (enskilt och/eller i grupp)
  • Sjukgymnast-/fysioterapeut-ledd träning

Källa: Margret Leosdottir, Perfect CR - sökandet efter framgångsfaktorer inom svensk hjärtrehabilitering, en rapport. 2019

Emelie Johnsson fysioterapeut, Lillemor Håkansson sjuksköterska och David Olsson läkare. 

 
Pelle Johansson Riksförbundet HjärtLung.

Margret Leosdottir, kardiolog, överläkare Malmö universitetssjukhus, ordförande Sephia.