Riksförbundet HjärtLung träffade socialminister Lena Hallengren

juni 27, 2022

Primärvårdsreformen är livsviktig för våra medlemsgrupper. Och höjda statsbidrag till patientrörelsen behövs för att patientföreträdare ska kunna möta den stora efterfrågan av patientdialog som är en viktig del av utvecklingen mot en allt mer personcentrerad vård. De budskapen förmedlade Riksförbundet HjärtLung till socialminister Lena Hallengren under en träff med företrädare för patientrörelsen.

Under ett kort möte med socialminister Lena Hallengren (S), lyfte Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson och förbundets generalsekreterare Christine Cars-Ingels ett par särskilt viktiga frågor inför kommande val och kommande mandatperiod.

Lena Hallengren Anders Åkesson CCI.JPG

En av förbundets hjärtefrågor är primärvårdsreformen för att stärka primärvården och skapa förutsättningar för ökad kontinuitet och en mer jämlik och personcentrerad vård för människor med kroniska och långvariga sjukdomar.

- Regeringen vill att fler ska få en fast läkarkontakt på sin vård- eller hälsocentral och att utvecklingen kommer att följas upp utifrån olika delmål. Det är i första hand angeläget att de äldsta och de med störst vårdbehov har en fast läkarkontakt, sa Lena Hallengren.

En annan viktig övergripande fråga som Riksförbundet HjärtLung lyfte med ministern är det riktade statsbidrag som tilldelas patientorganisationer och som under den senaste tjugoårsperioden urholkats, dels på grund av att beloppet inte följt den övriga prisutvecklingen, dels på grund av att allt fler organisationer ska dela på kakan. Den finansiella urholkningen rimmar illa med de ökande förväntningar som ställs på ett ökat deltagande från civilsamhällets sida.

Socialministern fick ett exemplar av Riksförbundets valbroschyr "Valet 2022: Nu kraftsamlar vi!" och uppmaningen att ta del av våra viktigaste valfrågor.