Socialstyrelsens risklista bör breddas

april 20, 2020

Socialstyrelsen har tagit fram en lista över vilka grupper av individer som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riksförbundet HjärtLung anser att listan bör breddas. 
- Det ska inte behövas två allvarliga hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar för att ingå i listan, det bör räcka med en, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera vilka grupper som tillfälligt kan behöva avstå arbete utanför hemmet och därmed ha behov av ekonomisk ersättning. Det här är något Riksförbundet HjärtLung, i kontakter med myndigheter och i debatt, argumenterat för sedan virusepidemins utbrott.

Nu har Socialstyrelsen tagit fram en lista över de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Enligt Socialstyrelsen räcker det inte med en diagnos, till exempel hjärtsvikt, KOL eller diabetes, för att räknas till denna grupp. Har man däremot två eller flera av dessa diagnoser är man inkluderad.

- Det är bra att man nu identifierat riskgrupper, men vi menar att det kan bli problem med gränsdragningen. Vi tycker att man bör ta det säkra före det osäkra och utforma ett ekonomiskt stöd för alla med en kronisk diagnos i någon av riskgrupperna. Det handlar om att ge människor förutsättningar att ta kloka beslut på egen hand. Vi hänvisar också till klinisk erfarenhet som visar att till exempel diagnosen hjärtsvikt uppenbart räcker som riskfaktor. I det rådande osäkra läget ska man inte begränsa valmöjligheterna för personer med kronisk sjukdom. Man bör istället kasta nätet brett, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Enligt Socialstyrelsen är personer i riskgrupp de med:

  • Hög ålder, 70 år och däröver.
  • Fetma med ett BMI över 40.
  • Cancersjukdom eller med pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom.
  • Neuromuskulära sjukdomar som Parkinson, MS och ALS med påverkad muskelfunktion.
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning).
  • Personer med minst två av följande sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.
  • Personer med andra allvarliga sjukdomar som immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd samt behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

Socialstyrelsen föreslår även att personer som bor tillsammans med någon med förhöjd risk bör kunna avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen är sådan att Folkhälsomyndighetens råd inte kan följas.

Läs Socialstyrelsens rapport.
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/rapportering-av-uppdrag-om-riskgrupper-kopplat-till-covid-19/

Inger Ros om Smittskyddspenning i SR Väst

Hör Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros i Sveriges Radio P4 Väst om vikten av att regeringen bör kasta nätet brett för att slippa problem med gränsdragningar i frågan om vem som bör få rätt till smittskyddspenning.

Hör Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros i Sveriges Radio P4 Väst om vikten av att regeringen bör kasta nätet brett för att slippa problem med gränsdragningar i frågan om vem som bör få rätt till smittskyddspenning.