Information om corona-viruset och om covid-19

februari 28, 2020 Uppdaterad 8 december 2021

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten och MSB. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.

Enligt WHO är covid-19 en pandemi. Sjukdomen finns i alla världsdelar och har drabbat alla världens länder.

Covid-19 påminner om influensa, med feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

De flesta får lindriga besvär som går över med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

En del får postcovid efter covid-19: De har fortfarande symtom efter att infektionen är över, eller får nya symtom senare. För de flesta avtar symtomen gradvis, men vissa behöver utredning, behandling och rehabilitering. 

Om du har förkylningssymtom, snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär ska du enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra.

Alla från 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19 bör testa sig. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Vaccination

Vaccination mot covid-19 erbjuds barn från 12 års ålder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021. 

En extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

Påfyllnadsdos eller tredje dos av vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att arbeta utifrån följande prioriteringsordning, där högre ålder som regel innebär högre prioritering. Vaccinationsarbetet i de två första kategorierna är pågående:

 1. Personer boende på SÄBO, personer men hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre
 2. Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård
 3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom till exempel
  - Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  - Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
  och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära
  sjukdomar eller flerfunktionshinder). Samt personer 50–64 år.
 4. Personer 18–49 år

Varje region sköter det faktiska vaccinationsarbete för sina regioninvånare.

Källa: 1177, Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och restriktioner

 • Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Vuxna bör undvika trängsel i kollektivtrafik genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
 • Vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
  Stanna hemma och testa dig vid symtom. Läs mer om vad du bör tänka på om du eller någon i din närhet blir sjuk.
 • Arbetsgivare ska möjliggöra att anställda kan jobba hemifrån.
 • Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar.
 • Serveringställen ska undvika trängsel.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
Läs mer på Krisinformation.se

Skydda andra mot risk för smitta 

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

 • Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma.
 • Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. 
  Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.
 • Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. 

Ersättningar återinförs den 8 december:

 • Slopat läkarintyg för smittbärarpenning.
 • Riskgruppsersättning och viss tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn.
 • Tillfällig föräldrapenning vid bland annat skolstängning.
 • Ersättning för slopat karensavdrag för anställda. Samt motsvarande ersättning till egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.

Har du frågor och funderingar?

Har du frågor och funderingar kring det nya coronaviruset och om sjukdomen covid-19 finns aktuell information och siffror samt en sida för frågor och svar på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Information finns också på Krismyndighetens hemsida.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19

Den som vill ställa allmänna frågor om covid-19 ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Ring 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning om covid-19. 

Söka vård för andra besvär:

 • Patienter med akuta besvär, allvarligt olycksfall eller plötslig svår sjukdom ska kontakta sjukvården på sedvanligt sätt.
 • Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation.
 • Är du osäker på hur allvarligt sjukdomstillstånd är, ring telefonnummer 1177 för att rådgöra med sjuksköterska.

FHM angående riskgrupper för allvarlig sjukdom vid covid-19:

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

En brittisk studie kring covid-19 , visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö.

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.
 • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.
 • 70 år och äldre

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Grupper av individer som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport:

Vaccinera dig mot pneumokocker

Vanligt vaccin mot pneumokocker kan skydda mot en viss lunginflammation som i vissa fall drabbar covidpatienter. Tidiga rapporter från Kina visade att covid-19-lunginflammationen orsakas av viruset i sig. Lunginflammation kan orsakas både av både virus och bakterier. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ”finns troligen fall där lunginflammation är en sekundär sjukdom orsakad av bakterier”. Den vanligaste bakterietypen bakom lunginflammation är pneumokocker, som det finns vanliga vaccin emot.

Om Du tillhör en riskgrupp bör du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation – sedan långt innan covid-19 – vaccinera dig om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är 65 år och äldre
 • Du har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Du har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (som vid till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du har diabetes
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Världshälsoorganisationen WHO, Dagens Nyheter

Fråga din vårdgivare om de erbjuder hembesök för pneumokockvaccination.

Några vanliga frågor med svar hämtat från FHM:s webbsida.

Vilka är symtomen på covid-19?

"Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma, de symtom som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är covid-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Tips och råd för att minska din oro (Röda Korset)

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon (MIND)

För fler frågor på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Folkhälsomyndighetens logga.

Så tvättar du händerna - en film från 1177


Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Goda råd för oroliga tankar

När vi utsätts för olika kriser som till exempel covid-19, orsakar det oro vilket kan leda till depression. Få goda råd om hur du kan må bra trots kriser.

När vi utsätts för olika kriser som till exempel covid-19, orsakar det oro vilket kan leda till depression. Få goda råd om hur du kan må bra trots kriser.