Information om corona-viruset och om covid-19

februari 28, 2020 Uppdaterad 16 september 2021

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten och MSB. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.

Enligt WHO är covid-19 en pandemi. Sjukdomen finns i alla världsdelar och har drabbat alla världens länder.

Covid-19 påminner om influensa, med feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

De flesta får lindriga besvär som går över med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Om du har förkylningssymtom, snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, mag- och tarmbesvär ska du enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra.

Vaccination mot covid-19 erbjuds barn från 12 års ålder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021. 

Varje region sköter det faktiska vaccinationsarbete för sina regioninvånare.

En del får postcovid efter covid-19: De har fortfarande symtom efter att infektionen är över, eller får nya symtom senare. För de flesta avtar symtomen gradvis, men vissa behöver utredning, behandling och rehabilitering. 

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september. Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Vad kan jag göra själv?

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska som regel omfattas av förhållningsregler. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.
 • I den mån det går – undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka.
 • Om du är i riskgrupp är det viktigt att du vaccinerar dig mot pneumokocker.
 • Max 50 personer kan delta vid inomhusarrangemang utan sittplatser. Inomhusarrangemang med sittplatser: 300 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till högst  åtta personer). 
 • När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån.
 • Om du är vaccinerad. Två veckor efter den andra dosen kan du lämna hemmet även om en annan person i hushållet har covid-19.
  Vaccinerade personer bör i övrigt följa de grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och hålla avstånd.

Källa: 1177, Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se

Har du frågor och funderingar?

Har du frågor och funderingar kring det nya coronaviruset och om sjukdomen covid-19 finns aktuell information och siffror samt en sida för frågor och svar på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Information finns också på Krismyndighetens hemsida.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19

Den som vill ställa allmänna frågor om covid-19 ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Ring 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning om covid-19. 

 

Om att söka vård för andra besvär:

 • Patienter med akuta besvär, allvarligt olycksfall eller plötslig svår sjukdom ska kontakta sjukvården på sedvanligt sätt.
 • Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation.
 • Är du osäker på hur allvarligt sjukdomstillstånd är, ring telefonnummer 1177 för att rådgöra med sjuksköterska.

Folkhälsomyndigheten angående riskgrupper för allvarlig sjukdom vid covid-19:

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

En brittisk studie kring covid-19 , visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö.

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.
 • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.
 • 70 år och äldre

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

Grupper av individer mellan 18-67 år som löper
störst risk att drabbas av särskilt allvarlig
sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19

Socialstyrelsen har tagit fram en lista över grupper som kan drabbas allvarligt vid sjukdomsförlopp i covid-19.

Vaccinera dig mot pneumokocker

Vanligt vaccin mot pneumokocker kan skydda mot en viss lunginflammation som i vissa fall drabbar covidpatienter. Tidiga rapporter från Kina visade att covid-19-lunginflammationen orsakas av viruset i sig. Lunginflammation kan orsakas både av både virus och bakterier. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ”finns troligen fall där lunginflammation är en sekundär sjukdom orsakad av bakterier”. Den vanligaste bakterietypen bakom lunginflammation är pneumokocker, som det finns vanliga vaccin emot.

Om Du tillhör en riskgrupp bör du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation – sedan långt innan covid-19 – vaccinera dig om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är 65 år och äldre
 • Du har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Du har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (som vid till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du har diabetes
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Världshälsoorganisationen WHO, Dagens Nyheter

Fråga din vårdgivare om de erbjuder hembesök för pneumokockvaccination.

Folkhälsomyndighetens budskap:

Var och en med symtom, även milda ska begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Gäller både jobb och privat. 

 • Stanna hemma tills du känner dig frisk - och vänta ytterligare två dygn
 • Ideella föreningar bör fortsatt följa råden för alla verksamheter och vidta smittskyddsåtgärder.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Några vanliga frågor med svar hämtat från Folkhälsomyndighetens webbsida.

Vilka är symtomen på covid-19?

"Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma, de symtom som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är covid-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Hur skyddar jag mig själv och andra?

Vi har alla ett personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen av sjukdomen covid-19.

Det här kan du göra:

 • Stanna hemma när du är sjuk. Du som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre.
 • Du ska testa dig om dina symtom inte går över inom ett dygn eller om symtomen inte har någon annan förklaring som t.ex. allergi, migrän eller liknande. Kontakta 1177.se eller motsvarande i din region för råd om provtagning. Det är alltid regionen som utifrån de regionala förutsättningarna styr vilka som testas i respektive region.
 • Var noga med din handhygien: tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ. Se till att handspriten innehåller minst 60 % alkohol.
 • Undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun) innan du har tvättat händerna. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Håll ett avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, badplatser, campingplatser och uteställen.
 • Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Undvik kollektivtrafik om det är möjligt och välj gärna att gå, cykla eller åka bil.

Skydda dig själv och andra från smittspridning

Allmänna råd

Tänk på att det här handlar om en begränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Tips och råd för att minska din oro (Röda Korset)

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon (MIND)

För fler frågor på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Folkhälsomyndighetens logga.

Så tvättar du händerna - en film från 1177


Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Goda råd för oroliga tankar

När vi utsätts för olika kriser som till exempel covid-19, orsakar det oro vilket kan leda till depression. Få goda råd om hur du kan må bra trots kriser.

När vi utsätts för olika kriser som till exempel covid-19, orsakar det oro vilket kan leda till depression. Få goda råd om hur du kan må bra trots kriser.