Hur påverkas patienterna av delvis eller helt statlig vård?

Under årets Almedalsvecka deltar Riksförbundet HjärtLung i flera seminarier som diskuterar viktiga frågor för förbundets medlemmar. Höjdpunkten blir ett eget seminarium där HjärtLung lyfter frågan om hur statlig eller delvis statlig vård påverkar patienters möjligheter att få tillgång till vård i en tid präglad av kompetensbrist och underfinansiering.

Inbjudan Seminarium Statlig vård - email-2 kopiera.png

Vårt eget seminarium arrangeras tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, Neuroförbundet och Reumatikerförbundet samt gästas bland annat av huvudmannautredningens ordförande Jean-Luc af Geijerstam och politiker.

Om en nationell hjärtstrategi

En annan viktig fråga är hur geografiska och socioekonomiska faktorer påverkar tillgången till jämlik hjärtsjukvård.

På ett seminarium samma dag diskuteras implementeringen av riktlinjer för att minska återfall och behovet av en nationell hjärtstrategi.

För att patienter med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, ska få en god och nära vård behövs en personcentrerad vård. Utmaningarna för att uppnå detta för hjärt-kärlspatienter lyfts fram under ett seminarium.

Ytterligare samtal om förstatligande av vården

Även på torsdagen diskuteras statens roll i sjukvården. Regionerna har ett stort ansvar att tillhandahålla en jämlik och god vård, särskilt för patienter med kroniska sjukdomar.

Men är ett förstatligande av sjukvården lösningen? Den frågan diskuterar ordförande Anders Åkesson med ett flertal politiker i ett panelsamtal.

Om god och nära vård

Skillnaderna i hjärt-kärlsjukvården mellan olika regioner är stora.

På ett seminarium samma dag ställs frågan hur man inför goda arbetssätt för att lyfta hjärt-kärlsjukvården. Handlar det om politiska beslut eller lokala insatser?

Utöver nämnda evenemang deltar Riksförbundet HjärtLung vid flera rundabordsdiskussioner om bland annat KOL.

Till Almedalen åker ordförande Anders Åkesson, Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, samt Anders Holgersson, verksamhetsstrateg och tillträdande tf generalsekreterare.

Program

Onsdag 26 juni

Statlig eller delvis statlig vård, hur påverkar det patienters möjligheter att söka och få vård?

En god, jämlik och nära vård är något patienterna, vården själva och politiken är måna om att framhäva. Men vad betyder det och hur går det ihop med kompetensbrist och en kraftigt underfinansierad vård i landets samtliga regioner? Vem tar egentligen bäst ansvar för vården i framtiden?

Tid: 09.00-10.00

Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Arrangör: Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Neuroförbundet

Medverkande:

Anders Åkesson, Förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung
Lotta Håkansson, Förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Mikaela Odemyr, Förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet
Lise Lidbäck, Förbundsordförande, Neuroförbundet
Jean-Luc af Geijerstam, Ordförande för huvudmannautredningen
Malin Sjöberg Högrell, Politiker, Liberalerna
Fredrik Lundh Sammeli, Politiker, Socialdemokraterna

Moderator: Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige

Webbsändning:

https://almedalsveckanplay.info/69656

 

Onsdag 26 juni

Den ojämlika hjärtsjukvården – krävs en nationell strategi för att ny kunskap ska implementeras?

Geografi och socioekonomi påverkar möjligheterna att få god hjärtsjukvård. Sedan två år tillbaka finns riktlinjer med syfte att göra vården mer jämlik och minska risken för återfall. Hur går implementeringen? Behövs en nationell hjärtstrategi för att driva på arbetet?

Tid: 13.00-13.45

Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"

Arrangör: Initiativet ”3 miljarder slag”, Amgen, Novo Nordisk

Medverkande:

Anders Åkesson, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung
Anders Holgersson, tf generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung
Richard Broddvall, huvudsekreterare, vårdansvarskommittén, Socialdepartementet
Annica Ravn-Fischer, docent, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Dzenan Cisija, riksdagsledamot, suppelant socialutskottet (S)
Malin Sjölander, vice ordförande, regionstyrelsen Region Kalmar län, ersättare SKR:s styrelse (M)
Boris Klanger, verksamhetschef, Läkargruppen Västerås
Jonas Vikman, moderator

God och nära vård, personcentrering och jämlik vård – utmaningar och lösningar

Seminarium om god och nära vård, personcentrering och jämlik vård som fokuserar på området hjärt- och lungsjukdom, och de utmaningar som finns för patienter som behöver både specialistvård och framåt syftande uppföljningar på sin vårdcentral.

Tid: 13:05-14.00

Plats: Folkhälsodalen
Arrangör: Sanofi

Medverkande:

Ej helt klart, men Anders Holgersson, verksamhetsstrateg och tillträdande tf generalsekreterare från Riksförbundet HjärtLung

 

Torsdag 27 juni

Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?

Regionerna drar ett stort och ansvarsfyllt lass för att tillgodose vård till befolkningen. Initiativ tas på nationell och regional nivå för att säkerställa jämlik och god vård. Inte minst till patienter med kroniska sjukdomar. Men hur lyckas vi och kan förstatligande av sjukvården vara lösningen?

Tid: 12:00 - 12:45

Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Hjärtat i Almedalen"

Arrangör: AstraZeneca

Medverkande:

Anna Mannfalk (M), Regionråd, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Rachel De Basso (S), Regionråd, ordförande för regionstyrelsen, Region Jönköping
Niklas Sandström (M), regionråd, Region Västerbotten
Björn Nilsson, vice ordförande, Njurförbundet
Anders Åkesson, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Jonas Alwin, medicinsk rådgivare, AstraZeneca
Poyan Shojaiyan, medicinsk rådgivare, AstraZeneca
Boubou Hallberg, CEO - Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Victoria Rouzdar, distriktsläkare, Barkarby VC

Följ hjärtat – goda exempel på preventiv behandling av högriskpatienter i hjärt-kärlsjukvården

Idag finns det tydliga skillnader avseende hjärt-kärlsjukvården i Sverige. Men det finns också goda exempel, att lära och inspireras av, på hur regioner arbetar med prevention för att identifiera riskgrupper och med sekundärprevention för att minska risken för återinsjuknande. Hur ser möjligheterna ut att införa dessa arbetssätt över hela landet? Är det en fråga om politiska prioriteringar eller krävs det lokala eldsjälar?

Tid: 16.00-17.00

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården, "Kinbergs plats 3 Visby"

Arrangör: Novartis

Medverkande:

Anders Åkesson, Ordf., Riksförbundet HjärtLung
Marie Morell, Vice ordf. SKRs sjukvårdsdel., Reg. Östergötland
Malin Sjölander, Opp.råd, Reg. Kalmar
Sara Bentzel, Kardiolog, SU
Sebastian Ekeroth Clausson, Ordf. delregional nämnd Östra, Reg.VGR
Emelie Orring, Regionråd, Uppsala, 2:e vice ordf. reg. styrelsen
Gilbert Tribo, Regionråd, Skåne, ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor
Malin Sjöberg Högrell, Ordf. sjukhusstyrelsen, Reg. Uppsala
Johan Sundström, Prof. vid inst. för medicinska vetenskaper
Gabriel Lundström, Hållbarhetschef, Skandia