Att leva med KOL – så ser medlemmarna på KOL-vården

När du söker dig till vården med symtom på KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kan det dröja upp till tre år innan du får en diagnos. När du väl har fått en diagnos har du 50 procents chans att få tillräckligt med information och kunskap om din sjukdom. Det visar en ny enkätundersökning bland Riksförbundet HjärtLungs medlemmar.

Vår undersökning visar att den vård patienterna erbjuds är långt ifrån rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Enligt riktlinjerna är viktiga insatser tidig diagnos, rökavvänjning, interprofessionell samverkan, stöd för att komma igång med träning, patientutbildning och stöd för egenvård.

Även uppföljning är viktigt, då man lever med sjukdomen hela livet. Här är några resultat ur undersökningen:

  • En av fyra fick vänta mer än tre år på att få sin kol-diagnos efter sin första vårdkontakt.
  • Bara cirka hälften av dem som röker har blivit erbjuden rökavvänjning trots att rökstopp är den viktigaste åtgärden. 
  • Endast var sjätte som svarat i undersökningen har tillgång till ett kol-team.
  • Var åttonde har en sjukgymnast/fysioterapeut som de träffar regelbundet.
  • Endast tre av tio har blivit erbjuden en utbildning om kol (så kallad kol-skola).
  • Bara var tionde har skrivit en behandlingsplan tillsammans med sin läkare för att hålla sjukdomen stabil.
    Sex av tio känner inte till vilka symtom man ska hålla koll på för att undvika försämring.
  • Cirka hälften upplever att de inte har fått tillräckligt med information och kunskap om hur diagnosen kommer att påverka deras liv.

 

Fakta om enkätundersökningen

Mistat AB har genomfört undersökningen på uppdrag av Riksförbundet HjärtLung.  Undersökningen innehöll en allmän del om sjukvården i stort samt en del specifikt om KOL. Undersökningen genomfördes under perioden 28/9 - 8/10 2023. 17 137 medlemmar fick enkäten skickade till sig, varav 335 inte nådde fram. Totalt nådde enkäten 16 802 medlemmar och av dessa har 5 572 besvarats och bearbetats, vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent. Antalet som angav att de har KOL och därmed svarade på hela enkäten var 885.

KOL-rapporten 2023

Rapporten ”En bortglömd folksjukdom”, handlar om situationen för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Rapporten ”En bortglömd folksjukdom”, handlar om situationen för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).