Var fjärde HjärtLung-medlem har avstått vård

Riksförbundet HjärtLung genomförde en medlemsenkät i maj 2020 för att kartlägga konsekvenserna av corona-pandemin för förbundets medlemmar. Syftet var att få en bild av hur medlemmarna uppfattade information från myndigheter, hur man såg på sin egen levnadssituation samt på sjukvården. Enkäten skickades ut till över 13 000 medlemmar med hjälp av undersökningsföretaget Mistat AB, cirka 5000 medlemmar svarade.

  • Var fjärde medlem har någon gång eller flera gånger avstått behövd vård under corona-pandemin
  • Ungefär hälften (47 %) är orolig för att de inte ska få den vård de behöver om de skulle insjukna i covid-19
  • Hälften av medlemmarna rapporterade att de är något eller mycket mindre fysiskt aktiva
  • Nio av tio tycker att informationen man har fått från myndigheter har varit tillräcklig.

Har påverkat medlemmarnas sociala liv

Sammantaget gav medlemmarna även bilden att corona-pandemin påverkat deras sociala liv i stor utsträckning.

Till exempel säger var femte medlem att de känner sig ensamma och saknar någon att tala med.

Något färre, var sjunde, säger att corona-pandemin har gjort att de känner sig mer deprimerade och nedstämda.