Debattartiklar

Låt inte fler svenskar dö av smutsig luft från trafiken

Sverige bör anta en nollvision mot förtida dödsfall och allvarliga sjukdomar som orsakas av de luftföroreningar som trafiken ger upphov till, skriver Hjärt-Lungfonden, Riksförbundet HjärtLung och Astma- och allergiförbundet tillsammans med en rad andra civilsamhällesorganisationer och experter i en debattartikel i Altinget.

"Stärk rehabiliteringen efter stroke i Dalarna"

Faktorer som bostadsort och kön ska inte få avgöra kvaliteten på vården. Därför uppmanar vi landets regionpolitiker att sätta rehabiliteringen i fokus, så att alla strokedrabbade får samma möjlighet att återgå till ett fullgott liv, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, Mia von Euler, överläkare och professor i neurologi på Örebro universitet, registerhållare patientregistret Riksstroke samt Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

”Hjärtsviktsvården sviktar för patienterna”

Vår undersökning visar att patienternas kunskap brister – hälften vet inte vilka symtom de ska hålla koll på, skriver Anders Åkesson, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Regionerna bör ha strategier för ökad patientdelaktighet”

Sverige behöver en nationell kraftsamling för att komma närmare en god och nära vård, skriver företrädare för fem patientorganisationer, däribland Riksförbundet HjärtLungs Anders Åkesson.

”Förstärk den medicinska kompetensen i äldreomsorgen”

Ute i landets kommuner och regioner behövs ett politiskt ledarskap som prioriterar äldres vård och omsorg, skriver Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung, och Eva Eriksson, SPF Seniorerna i en debattartikel i Dagens Samhälle.

”Det är dags att klimatanpassa hälso- och sjukvården.”

I kraft av all den kunskap som finns hos dem som jobbar inom vården är det fullt möjligt att ställa om, skriver Cecilia Winberg och Anders Åkesson, förbundsordförande för Fysioterapeuterna respektive Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Sydsvenskan.

”Radera de omotiverade skillnaderna i hjärtsjukvården”

Vi ser ett behov av en nationell hjärtstrategi som tar ett samlat grepp, skriver Anders Åkesson, ordförande för Riksförbundet Hjärt Lung och Annica Ravn-Fischer, överläkare i kardiologi.

"Hjärt-kärlsjuka patienter riskerar allvarlig skada om riktlinjer inte följs"

För att ge bästa möjliga vård till patienter med samsjuklighet krävs sammanhållna vårdkedjor. Det skriver Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung, Thomas Magnusson, Diabetes Sverige, och Håkan Hedman, Njurförbundet i en debattartikel i Altinget.

”Nära vård kräver en mar i varje kommun”

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering (mar) anser förbundsordförandena Ida Kåhlin, Cecilia Winberg och Anders Åkesson i en debattartikel i Dagens Medicin.

"Patienterna har inte råd att vänta på att hjärtsjukvården blir likvärdig i hela landet."

SKR behöver stiga fram och ta ett helhetsgrepp om hjärtsjukvården så att den blir mer jämlik. Det menar Anders Åkesson, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Altinget.

”KOL-vården når inte patienterna”

Lång tid till diagnos, utebliven rökavvänjning och för liten kunskap om sjukdomen. Nu måste regionerna ta fram en åtgärdsplan, skriver Anders Åkesson i en debattartikel i Dagens Medicin.

”En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet” 

Sjukvårdspersonal ska inte behöva anmäla patienter på migrationspolitiska grunder. Stoppa angiverilagen nu", skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson tillsammans med ett flertal patientorganisationer i debattartikel i Dagens Medicin.

”Alla regioner bör införa systemet med frivilliga livräddare”

Det är dags att alla regioner i Sverige följer internationella riktlinjer för hjärt-lungräddning och inför systemet med sms-livräddare, som har stöd i forskning, skriver Anders Åkesson, Stefan Jutterdal och David Fredman i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Anmälningsplikt skulle urholka rätten till vård”

Ett system där patienter riskerar att bli angivna på grund av sin juridiska status vore ett brott mot människovärdesprincipen, skriver Anders Åkesson i en debattartikel i Dagens Medicin.

Luftföroreningar tar liv – skärp reglerna

När 7 000 svenskar dör i förtid måste Sverige driva på i EU, skriver miljöforskare och patientföreningar tillsammans i en debattartikel i Aftonbladet.

"Att förbättra den ojämlika hjärtsjukvården är en fråga om liv och död"

Liksom strategin för cancer satte strålkastarljuset på cancervården, behöver nu samma grepp tas om hjärtsjukvården. Det skriver Anders Åkesson, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Altinget.

”Förmaksflimmer behöver hittas tidigare”

Ge alla personer med misstänkt förmaksflimmer möjlighet att låna hem EKG-utrustning för undersökning av hjärtat under längre tid, föreslår Anders Åkesson, ordförande för Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Dagens Medicin.

"Patienterna har inte tid att invänta statlig vård"

Debattartikel Aftonbladet med en rad organisationer med Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung.

"Täpp till kryphålen för länder som göder antibiotikaresistensen"

Utan antibiotika riskeras den moderna sjukvården och många liv att gå förlorade. Sverige bör som ordförandeland i EU leda en internationell kraftsamling mot antibiotikaresistens, skriver Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung, Håkan Hedman Njurförbundet och Margareta Haag Nätverket mot Cancer.

”Psykiatrin bör anställa allmänläkare”

Att människor med allvarlig psykisk sjukdom lever kortare liv beror främst på hjärt-kärlsjukdom, skriver Anders Åkesson, Riksförbundet Hjärt Lung, och Lennart Lundin, Schizofreniförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.

"Satsa på stressinterventioner i primärvården"

Redan innan pandemin var vården dålig på att erbjuda interventioner för att hantera stress. I rådande lågkonjunktur med svåra ekonomiska förhållanden som gör livet mer påfrestande, riskerar fler människor att drabbas av stressutlöst hjärtinfarkt. Det skriver Erik Ohlsson, psykolog och docent vid Uppsala universitet och Anders Åkesson, ordförande för Riksförbundet Hjärtlung i en debattartikel i Altinget.

”Dags att uppdatera miljömål och gränsvärden för luftföroreningar”

Trots Sveriges relativt goda luftkvalitet kostar dålig luft samhället 168 miljarder kronor varje år. WHO:s nya, skarpare riktlinjer för luftkvalitet ger anledning för Sverige att skärpa miljömålet ”frisk luft” och den svenska luftkvalitetsförordningen som styr gränsvärden för luft, menar företrädare för Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden och Riksförbundet Hjärtlung i en debattartikel i Aktuell hållbarhet.

“Höj statusen på kol-vården för patienternas skull”

Tidigare välfungerande kol-vård nedprioriteras på patienternas bekostnad, skriver Caroline Stridsman, Nikolaos Pournaras, Ulrika Berg och Anders Åkesson i en debattartikel i Dagens Medicin.

27 aktörer: Regeringen måste prioritera medicinsk forskning

Vi uppmanar den nya regeringen att i kommande budgetar öka investeringarna så att vi inte förlorar kompetens och därmed konkurrenskraft. Det är avgörande för befolkningens hälsa och landets långsiktiga välstånd, skriver 27 aktörer inom vård, forskning, läkemedelsbranschen och akademin i en debattartikel i Altinget.

”Höj statsbidraget till patientorganisationerna”

Ökad efterfrågan på företrädare för patienter måste mötas med ökade resurser, skriver Lotta Håkansson, Mikaela Odemyr och Anders Åkesson från Sveriges största patientorganisationer i en debattartikel i Dagens Medicin.

"Vården blir inte bättre utan mer av forskning"

Sverige står inför stora hälsoutmaningar och nu krävs politisk handlingskraft. Sveriges kommande regering uppmanas att öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning, satsa på forskning inom hälso-och sjukvård och möjliggöra delning av hälsodata, skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson tillsammans med flera andra i en debattartikel i Aftonbladet.

”Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar”

Samordning måste fungera över organisatoriska gränser och mellan professioner, skriver företrädare för fem patientorganisationer och Forum för health policy i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Klubba igenom primärvårdspropositionen”

Regeringens föreslagna primärvårdsreform innebär förändringar vi tror är absolut nödvändiga, skriver Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung tillsammans med Funktionsrätt Sverige och andra patientorganisationer i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Använd apotekens kompetens bättre”

Vi måste pröva nya vägar. Inom kort startar det första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst på apotek i Sverige, skriver bland andra Agneta Karlsson, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Det går att minska återfallen i hjärt- och kärlsjukdomar”

I dag påverkar bostadsort, utbildning och inkomst vilken vård den enskilde får efter en hjärtinfarkt. Regionerna har ett ansvar att minska den befintliga ojämlikheten och ge patienten den bästa vården både på sjukhuset och i primärvården, skriver Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

"Högt blodtryck den viktigaste riskfaktorn för för tidig död"

Vi anser att det är dags att ta högt blodtryck på allvar, skriver bland andra Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

DN Debatt Repliker. ”Nonsens att listning på vårdcentral inskränker valfriheten”

För patienter med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning är kontinuiteten särskild viktig – vilket fristående digitala vårdgivare inte bidrar till, Funktionsrätt Sverige, Reumatikerförbundet och Riksförbundet Hjärtlung svarar i Dagens Nyheter.

”Om man bor i Malmö eller Mora ska inte spela någon roll.”

När olika avgifter staplas på varandra blir det till slut en fråga om tur och personlig ekonomi som avgör vem som får tillgång till de redskap som kan vara avgörande för möjligheten att leva ett aktivt liv, skriver företrädare för Reumatikerförbundet, Neuro och Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Sydsvenskan.

”Prioritera vården av KOL-patienter”

Pandemin har fått stora konsekvenser för vården av KOL-patienter. Gör extra satsningar på diagnosticering, skriver Inger Ros i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Det behövs politiska beslut och systematiska samhällsåtgärder om fler ska överleva hjärtstopp.”

I Sverige dör varje dag minst 14 personer i hjärtstopp utanför sjukhus. Så behöver det inte vara. Det skriver Inger Ros, Johan Israelsson och flera andra som är aktiva i arbetet med att öka överlevnaden efter hjärtstopp, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Ingen ska behöva upptäcka att de har förmaksflimmer först när de drabbats av stroke!

Obehandlat löper den som drabbas av flimmer i hjärtat upp till fem gånger så stor risk att drabbas av en stroke. Nu behöver landets regioner satsa mer på att upptäcka förmaksflimmer, skriver Inger Ros i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

"Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga"

Utvecklingen går bakåt när det gäller en jämlik hjälpmedelsförsörjning för landets medborgare. Det skriver Riksförbundet Hjärtlung tillsammans med 30 förbund och organisationer i en debattartikel i Aftonbladet.

"Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris”

32 företrädare för vård, akademi, företag och intresseorganisationer: Sverige är inte anpassat för dagens globala hälsoutmaningar. Debattartikel i Dagens Nyheter.

Svenska folket lever allt mer ohälsosamt

54 organisationer: Vi kräver en nationell handlingsplan från regeringen. Debattartikel i Aftonbladet.

"En riktad statlig satsning på rehabilitering behövs"

Kombinationen minskad fysisk aktivitet, rädsla för att söka sjukvård och minskad tillgång till rehabilitering riskerar att bli dödlig, skriver Inger Ros i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Vi vill delta i utvecklingen mot god och nära vård”

Ordförandena för flera patientorganisationer ser allvarligt på hur regioner och myndigheter väljer sina egna patientrepresentanter. En debattartikel i Dagens Medicin.

Krafttag krävs från regionerna att erbjuda influensavaccin

En svår säsonginfluensa i kombination med en ökad spridning av covid-19 är en potentiell katastrof, särskilt för riskgrupper samt för vård- och omsorgspersonal. Vi vill se en tydlig strategi från regionerna, skriver Inger Ros tillsammans med två diabetesorganisationer i en debattartikel i Dagens Samhälle.

"Tusentals hjärtpatienter får inte bevisat effektiv vård” 

De regionala skillnaderna i vilken typ av hjärtsjukvård patienter erbjuds är stora. Skillnaderna är så allvarliga att var patienten bor kan ha betydelse för överlevnaden. Regeringen måste nu låta granska de oförsvarbara ojämlikheterna i hjärtsjukvården, skriver Swedeheart, Riksförbundet HjärtLung och Hjärt-lungfonden i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

Riskgrupperna har inte råd att vänta på smittskyddspengen

Personer som tillhör riskgrupper och inte kan arbeta kommer inte få pengar förrän tidigast i september. En förhalning från Försäkringskassans sida som riskerar liv anser representanter för flera riskgrupper, däribland Inger Ros, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund, däribland Riksförbundet HjärtLung, i en debattartikel i Altinget.

Debatt: Tusentals utsatta människor utesluts från ekonomiskt stöd

Det är bra att regeringen inför sjukpenning i förebyggande syfte för riskgrupper vid covid-19, men den olyckliga avgränsningen lämnar många människor i valet mellan ekonomi och hälsa. Vi uppmanar regeringen att bredda stödet till sjukpenning och inkludera fler, skriver Inger Ros i en debattartikel i Altinget.

"Det behövs en kraftsamling för rehabilitering!"

Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerande stort. Att permittera och säga upp de yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering är därför inte bara förödande utan direkt oansvarigt, skriver Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna, Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter,Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet och Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet i en debattartikel i Dagens Arena.

"Personcentrerad vård med grund i etik relevant för Sveriges vård"

En replik på ledare i Göteborgs-Posten, skriven av bland andra Ida Kählin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, Joakim Öhlén, föreståndare Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Debattartikel i Göteborgs-Posten.

”Nu måste behandlingen förbättras för den här patientgruppen”

Trots att benartärsjukdom drabbar nästan 20 procent av den äldre befolkningen är den en av vår tids mest okända folksjukdomar, skriver Inger Ros, Joakim Nordanstig, Birgitta Sigvant, Joachim Starck, Björn Kragsterman i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Dags att ge dem med störst ­behov företräde i vården”

I takt med att fler blir äldre ökar antalet personer som ­diagnostiseras med en eller flera kroniska sjuk­domar, skriver Lotta Håkansson, Inger Ros, Lise Lidbäck i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel”

Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning, skriver Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med Riksförbundets Inger Ros samt 18 patientorganisationer i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Samla vården och kunskapen för alfa-1-patienterna”

Rökning är den vanligaste orsaken till kol, men det finns andra grupper som utvecklar diagnosen utan att ha någonsin dragit ett bloss. En sådan grupp är personer med en genetisk brist på enzymet alfa-1 antitrypsin, skriver Inger Ros och Alfa-1 Sveriges ordförande Annette Hovmann i en debattartikel i Dagens Medicin med anledning av Världskoldagen.

"Nya riktlinjer kan rädda fler diabetiker"

Typ 2-diabetiker har fyra gånger högre risk att dö i förtid. Vården måste agera nu, skriver Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung och Thomas Magnusson, förbundsordförande Diabetesorganisationen i Sverige i en debattartikel i UNT.

”Livsmedelsverket bör ges i uppdrag att minska saltet”

Svenskarnas saltintag måste begränsas. Men problemet beror inte på bristande engagemang från patientföreningarna, utan på avsaknad av politiskt ansvarstagande. Det skriver Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung och Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Viktig tid skulle kunna sparas vid larm till 112”

Sekunder kan vara skillnaden mellan liv och död. Genom att möjliggöra automatisk positionering och skapa en sammanhållen larmkedja har den nya regeringen nu en verklig möjlighet att kapa tiden det tar från att en person ringer 112 till att ambulans är framme, skriver Inger Ros, Riksförbundet Hjärtlung, och Maritha Sedvallson, Astma- och allergiförbundet i en debattartikel Svenska Dagbladet.

"Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren."

Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd i en debattartikel i Dagens Samhälle.

”Det är dags för en nationell plan för hjärtsvikt”

Det är dags att införa ett nationellt strukturerat omhändertagande vid hjärtsvikt på vårdcentraler och sjukhus i Sverige. Det skriver Inger Ros från HjärtLung och Peter Vasko, registerhållare på Rikssvikt i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Prata med patienterna i Almedalen”

Vi vill att det ska finnas patientrepresentanter med i alla diskussioner och paneldebatter som har patientfokus, skriver ordförande för tre patientorganisationer i en debattartikel i Dagens Medicin med Inger Ros i spetsen.

"Ingen ska behöva vänta i tio år på en diagnos"

Primärvården är i stort behov av reformering. Utredningen God och Nära vård har kommit med en mängd förbättringsförslag, men det behövs mer, skriver företrädare för Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet med flera i en debattartikel i Dagens Samhälle.

"Vi behöver en primärvårdsreform. Nu!"

Det är dags för politikerna att uppfylla löftena om en bättre primärvård, något som våra medlemmar fått löften om i många år. Vi vill se en nationell primärvårdsreform, med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö, skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med Riksförbundet HjärtLungs Inger Ros i en debattartikel i Dagens Samhälle.

"Ta diabetes på allvar – då kan vi rädda liv"

Att tänka på hjärtat kan vara livsavgörande för en person med typ 2-diabetes. Nya upptäckter visar att optimalt kontrollerade riskfaktorer, behandling enligt riktlinjer och rökfrihet avsevärt kan minska och i vissa fall helt eliminera risken för förtida död, hjärtinfarkt och stroke, skriver Inger Ros och Thomas Magnusson, förbundsordförande Diabetesorganisationen i Sverige i en debattartikel i Aftonbladet.

"Var och en måste hålla koll på sina kolesterolvärden."

Idag på Världshjärtdagen är det värt att uppmärksamma att alldeles för många i Sverige lever ovetande om sina risker att dö i hjärtkärlsjukdom, skriver Inger Ros, Gunnar Karlsson och Mats Eriksson i en debattartikel i Sydsvenskan.

Vilka partier satsar på sjukvård och medicinsk forskning

Det tar för lång tid att introducera, använda och utvärdera nya behandlingar inom vården, och vi är inte tillräckligt bra på att utnyttja medicinska framsteg. Detta orsakar många dödsfall som hade kunnat undvikas. För att dra nytta av kunskapsframstegen inom medicin, och därmed förbättra vården, krävs en rad strukturella åtgärder skriver bland andra HjärtLungs ordförande Inger Ros i en debattartikel i Norran.

”Sjukvårdens glömda resurs kan vara värd åtskilliga miljarder”

Våra medlemmar säger att det är viktigt att den man möter i vården har personlig kunskap om mig som patient, en uppmaning värd att ta på allvar, skriver Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Hög tid att satsa på folkhälsa och jämlik rehabilitering” 

Det är angeläget att vidta åtgärder för att komma till rätta med den ojämlika hälsan i landet. Från Fysioterapeuterna och Riksförbundet HjärtLung bidrar vi bland annat genom våra initiativ Tre lyft för Sverige och Sedd i vården, skriver Inger Ros och Stefan Jutterdal i en debattartikel på Dagens Medicin.

DN Debatt. ”Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik”

Genom att samla in och använda vårddata i realtid kan man minska antalet vårdskador och öka kvaliteten och jämlikheten i vården. Sverige har unika möjligheter att samla in data, men den stora potentialen tas inte till vara, bland annat på grund av system som inte kan kommunicera. Det skriver 32 företrädare inom vård, forskning och företag, däribland Riksförbundet HjärtLung på Dagens Nyheters debattsida.

DN Debatt. ”Så kan hjärtvården i Sverige bli mer jämlik”

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är nästan dubbelt så hög för svenskar med låg utbildningsnivå. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning att inte ens hälften av svenskarna anser att vården är jämlik. Om regeringen ska infria målet att utplåna hälsoklyftorna krävs en kraftsamling, skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros tillsammans med bland andra Swedeheart och Hjärt-lungfonden på DN debatt.

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”

Personcentrerad vård är ett etablerat arbetssätt inom vården som har evidens och ska inte blandas samman med värde­baserad vård, skriver Håkan Hedman GPCC, Inger Ros och Funktionsrätt Sveriges Elisabeth Wallenius i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Vård av personer med långvarig sjukdom måste förbättras”

I ett land med en växande och åldrande befolkning är en bättre vård av personer med långvariga sjukdomar ett måste, skriver Samverkan för en bättre vård av långvariga sjukdomar. Läs debattartikeln här.

Debattartikel i Sydsvenskan om KOL

Hälften av alla kolpatienter upplever det som ett stort problem att andra människor inte förstår hur sjuka de är eftersom det inte syns på utsidan. Det skriver Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Sydsvenskan.

"Vad är det du väntar på, Strandhäll?"

Replik från 10 organisationer om organdonation i en debattartikel i Aftonbladet.

"Människor med kronisk sjukdom måste lyftas i folkhälsopolitiken"

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Den kommande folkhälsopropositionen behöver utökas med mål och strategier för denna särskilda grupp, anser Riksförbundet HjärtLung, Astma- och Allergiförbundet med flera i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Hjärtsjuka måste följas upp på ett bättre sätt”

Hjärtsvikt orsakar stort lidande och kostar samhället miljardbelopp varje år. Men genom tidig diagnos och strukturerat omhändertagande av patienterna kan behandlingen förbättras för att förebygga onödiga sjukhusinläggningar och förtida död. Det skriver Lars Lund, Peter Vasko och Inger Ros med flera i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

"Radikal omställning krävs i vården"

Trots att Sverige generellt sett har en vård av hög kvalitet så finns systematiska problem som drabbar såväl patienter som personal. Vård och omsorg håller inte samman för varje patient. Befolkningens hälsa är inte jämlik. Patienten har små möjligheter till inflytande över sin egen vård, det skriver Riksförbundets Inger Ros och Vårdförbundets ordförande i en debattartikel i Dagens Samhälle.

”Inför hjärtsviktsmottagning på vårdcentralen”

Endast en av fem vårdcentraler har mottagning för hjärtsviktspatienter, visar en undersökning från Rikssvikt och Riksförbundet Hjärtlung. För att kunna hitta de många människor som bär diagnosen utan att veta om det och för att kunna ge rätt behandling till de många patienter som följs upp på vårdcentralen är det av mycket stor vikt att landstingen bedriver en strukturerad hjärtsviktsvård även inom primärvården, skriver Peter Vasko, registerhållare RiksSvikt, och Inger Ros i en debattartikel på Dagens Medicin.

”Fyra av tio kolpatienter vet inte om de får rätt behandling”

Det är dags för landstingen att göra en strukturerad astma- och kolvård möjlig, skriver patientföreträdarna Inger Ros och Maritha Sedvallson i Dagens Medicin.

"Utöka patientens rätt att välja vård i hela landet"

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Riksförbundet HjärtLung, Läkarförbundet, Sjukhusläkarna m. fl. om behovet att ge patienten utökad rätt att söka slutenvård i hela landet.

"Så kan vården effektivt förebygga stroke"

Varje dag drabbas omkring 25 personer i Sverige med förmaksflimmer av stroke. I dag finns bra behandling som minskar risken för att drabbas, men ett problem är att 100 000 svenskar inte känner till att de har förmaksflimmer. Sjukvården bör därför införa ett screeningprogram och tills det är på plats rutinmässig pulskontroll av personer över 65 år för att upptäcka rytmrubbningar i hjärtat, skriver Inger Ros i Dagens Samhälle.

”Ge söderort lika bra hjärtvård som norrort”

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara jämlik. Det är inte hjärtsjukvården i Stockholm i dag. Stockholms hjärtsjukvård har utvecklats åt fel håll. Där behoven är störst är resurserna numera minst, skriver hjärtlung-debattörerna Tomas Jernberg, Maud Molander och Inger Ros i Svenska Dagbladet Debatt.

"Skåne-modellen har svaret på KOL-vården"

En certifiering av astma-KOL-mottagningar kan säkra att primärvården verkligen följer de nya nationella riktlinjerna för astma och KOL som har tagits fram av Socialstyrelsen, skriver Inger Ros i Dagens Medicin i dag på Världs-KOL-dagen.

"Så kan landstingen förebygga stroke"

I Sverige får ungefär 30 000 personer en stroke varje år. Minst 3 000 av dem skulle kunna undvikas om 80 procent av patienterna med förmaksflimmer fick diagnos och tillgång till effektiv förebyggande behandling. Det är allvarligt att landstingen, i strid med Socialstyrelsens riktlinjer, låter underbehandlingen av förmaksflimmer fortgå, skriver Inger Ros och Sven Andrèasson m.fl. i Dagens Samhälle.

”Alla patienter bör ha en ansvarig läkare”

De nuvarande reglerna som ger varje patient rätt till en fast vårdkontakt är otillräckliga. Begreppet patientansvarig läkare behöver återinföras, för att öka tryggheten för patienten och skapa en mer jämlik vård. Det skriver Läkarförbundet, Inger Ros Riksförbundet HjärtLung, med flera i en debattartikel på SvD.

"Politiker måste sluta detaljstyra sjukvården"

Utgångspunkten är att mötet mellan patienten och läkaren – vårdens själva kärna – ska få definiera sjukvården. Det är i den konkreta kliniska situationen vårdens alla väsentliga beslut bör fattas. Politikers och administratörers detaljstyrning av patientens vård måste begränsas, skriver bland andra Heidi Stensmyren, Läkarförbundet och Inger Ros i Göteborgs-Posten.
Läs debattartikeln.

Kritiskt läge för svensk medicinsk forskning

Sverige tappar rejält inom life science. Vårt budskap till de politiska partierna är att agera snabbt och beslutsamt, medan vi fortfarande har chansen, skriver debattörerna. Sverige tappar rejält inom life science. Vårt budskap till de politiska partierna är att agera snabbt och beslutsamt, medan vi fortfarande har chansen, skriver bland andra Inger Ros.
Läs debattartikeln i GP

Färre ambulanser når målen för prio 1-larm

En ny Demoskop-undersökning från Riksförbundet HjärtLung visar att endast hälften av ambulansstationerna i Sverige klarar sina uppsatta mål för prio 1-larm. Långa avstånd, resursbrist och hög belastning är tre orsaker till varför man inte hinner fram i tid. För att kunna säkerställa ambulanser till livshotande tillstånd föreslår vi fler alternativ till traditionell ambulans, skriver Inger Ros i Dagens Samhälle.


"Hjärtsjuka får inte livsviktig eftervård"

Eftervård och rehabilitering har inte hängt med i den fina utveckling som akutvården haft. Hjärtpatienter får inte tillgång till den viktiga eftervård som anpassad fysisk aktivitet kan ge, skriver HjärtLungs Inger Ros och Fysioterapeuternas Stefan Jutterdal i Dagens Medicin.


"Hjärtvården dålig på att få patienterna att ändra livsstil"

Svensk hjärtinfarktvård är i världsklass. Men Swedehearts kvalitetsindex visar att det fortfarande finns brister som kan åtgärdas. Skillnaderna är stora mellan landstingen och vården är inte tillräckligt bra på att få patienterna att byta till en sundare livsstil, skriver hjärtläkare och Riksförbundets Inger Ros på DN debatt.


"Hjärtvården måste få patienterna att fimpa"

I Västra Götaland har endast 49 procent av hjärtinfarktpatienterna slutat röka efter ett år. Detta trots att rökstopp är ett av det mest uppenbara målen att förhindra återfall, skriver bland andra Bengt Hagstedt, HjärtLung och Inger Ros i GP.


”Sverige sämst på patienters delaktighet i egna vården”

Trots insatser för att öka patienternas delaktighet i vården halkar Sverige efter. Det visar en stor internationell undersökning av vårdupplevelser. Nu krävs mer samverkan och nya metoder för att tillvarata patienternas kraft, skriver patientrådet vid Myndigheten för vårdanalys. Dagens Nyheter


Låt inte nationella riktlinjer bli till viskningsleken

För första gången sedan 2004 har vi fått nya nationella riktlinjer för astma och KOL. Riktlinjerna riskerar dock att bli liggande om inte landstingspolitiker prioriterar kroniker. Nu måste politiker kratta manegen för samverkan, skriver patientförbunden Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet. Dagens Samhälle


Allvarliga brister i rådgivning till koronarsjuka patienter efter ballongvidgning

Patienter undervärderar levnadsvanors betydelse, visar enkätstudie. Läkartidningen


Fysioterapi direkt förebygger folksjukdomar

Fysioterapi kan förebygga och behandla stora och kostsamma folksjukdomar. Om patienterna direkt får träffa en fysioterapeut inom primärvården kan det spara sjukvården stora resurser. Debatt-artikeln i Dagens Samhälle


Hjärtsjuka kan testa själva

Andra diagnosgrupper erhåller motsvarande utrustning kostnadsfritt. Diabetiker får insulinpumpar. Astmatiker får inhalatorer. De som i dag har möjlighet att självtesta för blodförtunnande medel i Uppsala är personer som har råd att själva köpa en mätare för 6 500 kronor. Debattartikel i UNT.


Patienterna måste med om ny lag ska bli succé

Den första januari 2015 får Sverige en ny patientlag som bland annat innebär att patienter har rätt till att välja öppen- och specialistvård i hela Sverige. Hur väl man lyckas informera allmänheten kan bli skillnaden mellan succé och fiasko. Dagens Samhälle


Startsnabb ambulans ingen garanti för god vård

Nära fyra av tio ambulansstationer klarar inte sina egna uppsatta mål för akutlarm visar en ny undersökning från riksförbundet Hjärtlung. Dessutom har en del börjat mäta hur snabbt ambulansen lämnar stationen istället för hur lång tid det tar att nå patienten. Det är ett orimligt sätt att styra ambulanssjukvården som riskerar att försämra patientsäkerheten. Debattartikeln i Dagens Samhälle.


"Screena för förmaksflimmer"

Femton fullsatta Globen eller 200 000 människor lever med obehandlat förmaksflimmer i Sverige i dag. Sjukdomen medför förutom försämrad livskvalitet en kraftigt ökad risk för stroke. Sjukvården måste nu aktivt leta efter människor med flimmer och ge dem behandling enligt de nationella riktlinjerna. Läs vår debattartikel i Dagens Medicin.


Hjärtvården mår sämre

För ett år sedan besökte Riksförbundet Hjärtlung Luleå för att träffa de politiker som styr vården i Norrbotten. Hjärtsjukvården hade då mycket kvar att önska. Förutom att risken att dö i hjärtinfarkt är större i Norrbotten än i andra län i Sverige så var ambulanstransporterna ett stort orosmoln.
Efter att vi påtalat problemet för politikerna hade vi hoppats att få se förbättringar. Men tyvärr är läget nu ännu sämre. Debatt-artikeln i NSD


Farlig sjukdom tas inte på allvar

Riksförbundet HjärtLung kräver därför att politikerna i Jönköpings län omgående börjar ta sjukdomen på allvar och ser över vården av flimmerpatienter. Patienter i länet har rätt till adekvata läkemedel och bästa behandling. Debattartikel i J-nytt.


Regeringen tycks strunta i folkhälsan

Sverige missar sina mål i folkhälsoarbetet mot rökningen. Regeringen måste nu bli mer offensiv i det långsiktiga arbetet att minska rökningen i samhället. Att döma av agerandet i EU tycks man tyvärr sätta andra intressen före folkhälsan. Detta drabbar våra barn och unga. Läs vår debattartikel i Dagens Medicin.
Läs mer: Debattartikel i DM om Sveriges tobakspolitik


Följ upp kömiljarden med kronikermiljard

Kömiljarden har kapat köerna för vanliga sjukdomar. Nu är det dags att rikta fokus på människor med kroniska sjukdomar. Därför uppmanar vi regeringen att följa upp kömiljarden med kronikermiljarden, skriver bland andra Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, i en debattartikel i Göteborgsposten.


Bättre hjärtvård räddar ett fotbollslag om dagen

Inför den internationella hjärtdagen som infaller nu i helgen vill vi uppmärksamma den underbehandling eller direkta felbehandling av svenskar med förmaksflimmer som pågår varje dag. Både patienterna och landstingen skulle tjäna mycket på en bättre vård. Debattartikel i Dagens Samhälle


Hägglund har en utmärkt chans att satsa på fysioterapi

Det behövs en nationell hälsostrategi där all kunskap som finns idag om fysisk aktivitet och fysioterapi inom den förebyggande, behandlande och rehabiliterande vården tas till vara på ett bättre sätt. Här har Göran Hägglund en enastående möjlighet att i kommande budget avsätta medel för ett kunskapslyft inom fysioterapin. Debattartikel i Dagens Medicin.


Debatt-artikel i GP om tobakspolitiken

Sverige bör driva en mer offensiv tobakspolitik, bland annat genom att öppna för neutrala förpackningar och exponeringsförbud, skriver bland andra Riksförbundets ordförande Inger Ros i en debattartikel i Göteborgs-Posten.


Efterlyses: En politik mot hjärtinfarkt

Medicinen kommer inte så mycket längre när det gäller att minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. Framtidens utmaning ligger i att förhindra att människor alls insjuknar i hjärtinfarkt. Författarna efterlyser politiska åtgärder som gör de hälsosamma valen billiga och attraktiva. Debattartikel i Läkartidningen.


Varannan ambulansstation klarar inte målen

Många ambulansstationer har höjt sina mål när det gäller hur snabbt en ambulans ska nå fram vid akutlarm, prioritet 1. Bara hälften klarar dock att leva upp till sina mål. Gapet mellan målen och möjligheterna att uppfylla dem måste bort menar Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, som kräver nationella riktlinjer för ambulanssjukvården i Sverige. Debattartikel i SvD.


Håller hjärtsjukvården på att bli ett postkodlotteri?

Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för hjärtsjukvården i Sverige. I dag är dessa endast rekommendationer. Det är alltså upp till varje enskilt landsting att bestämma över hur de följs och om de överhuvudtaget efterlevs. Hjärt- och lungsjukas riksförbund kräver nu att Socialstyrelsens riktlinjer blir tvingande och att de även omfattar väntetider för ambulanstransporter. Debattartikel i Piteå-Tidningen


Väger tobaksreklamen tyngre än folkhälsan?

Sverige halkar efter i tobakspreventionen. För att bryta trenden krävs tobaksförebyggande och tobaksavvänjande satsningar. Nu föreslår Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Läkare mot Tobak och Hjärt-Lungfonden, i en debattartikel i Dagens Medicin, höjd tobaksskatt öronmärkt för tobaksprevention, gratis tobaksavvänjning och neutrala cigarettpaket.


Politiska krafttag kan ge färre framtida hjärtinfarkter

För att förhindra att man över huvud taget insjuknar i hjärtinfarkt i framtiden krävs politiska krafttag, skriver flera professorer och överläkare i hjärtsjukdomar. De föreslår bland annat höjd tobaksskatt och momsbefriad frukt. Debattartikel i Dagens Medicin.


Inför checklista i vården

Sjukvården borde ha en checklista för vilka åtgärder som ska vidtas när människor söker vård för andfåddhet och upprepade förkylningar – precis som bilprovningen har sin checklista för årlig kontroll av trafiksäkerheten. Debattartikel i Dagens Medicin


750 svenskar dör efter plötsliga hjärtstopp

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tio hjärtläkare samt Hjärt-Lungfonden har skrivit en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter om behovet av bättre akutvård vid hjärtstopp.


Gör självtest av blodvärden möjlig

Förbundsordförande Inger Ros och fem överläkare anser i en debattartikel i SvD att patienten själv ska få testa sina blodvärden i hemmet med den utrustning för detta som finns tillgänglig idag. Utrustningen är inte särskilt dyr och skulle bespara sjukvården ett stort antal besök för provtagning.


Undermålig vård av astma och KOL

Satsa på astma/KOL-mottagningar i primärvården - det lönar sig Nya studier visar att primärvårdens hantering av patienter med astma/KOL brister när det gäller uppföljning av vården och patientutbildning. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet kräver nya satsningar på vården av dessa stora och växande patientgrupper. Debattartikel i Gefle Dagblad.