Personcentrerad vård - att vara sedd i vården

Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet med vården. Så här vill Riksförbundet HjärtLung att ditt möte med hälso- och sjukvården ska se ut.

  • Som patient har du lätt att komma i kontakt med vården. De vårdinsatser som sedan beslutas utgår från din personliga berättelse som formuleras i en hälsoplan.
  • Dina vårdinsatser präglas av kontinuitet där rätt information delas mellan dig och din vårdgivare.
  • Informationen är saklig, entydig och situationsanpassad och ger stöd till din egenvård. Du har en fast vårdkontakt och vården samlas kring dig.

Partnerskap – en fast vårdkontakt

En kontinuerlig relation är särskilt viktig för personer som har stora behov under längre tid.

För dessa personer ska vården erbjuda en fast vårdkontakt som är någon ur teamet.

Det kan vara en sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller dietist – utifrån personens behov och önskemål.

Patientberättelse – förmågor och kraft

I samtal med någon ur vårdteamet fångas personens egna drivkrafter och förmågor i en patientberättelse.

  • Utifrån berättelsen och övriga undersökningar planeras vården gemensamt.
  • Överenskommelsen skrivs ner i form av en hälsoplan.

Personlig hälsoplan – rätt behandling

Ett huvudsyfte med en personlig hälsoplan är att patient och närstående inte ska behöva upprepa det som tidigare berättats vid kontakt med hälso- och sjukvården.

Tanken är att informationen ska finnas samlad och vara enkelt åtkomlig för alla parter.

Vård när den är som bäst

Med Sedd i vården vill vi berätta om vården när den är som bäst – och hur den genom personcentrerad vård kan bli det hela tiden

Mer om Sedd i vården

Läs mer om personcentrerad vård på HjärtLungs intressepolitiska plattform Sedd i vården.

Läs mer om personcentrerad vård på HjärtLungs intressepolitiska plattform Sedd i vården.