Att leva med alfa-1 antitrypsinbrist

Riksförbundet Hjärtlung har, i samarbete med medlemsorganisationen Alfa-1 Sverige, genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar med alfa-1 antitrypsinbrist för att kartlägga hur man upplever sin diagnos och den vård man har. Undersökningen visar att vården brister för den här gruppen.

Personer med alfa-1 antitrypsinbrist har en förhöjd risk att utveckla KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Behandlingen är liknande som för KOL med bland annat luftrörsvidgande läkemedel.

För att ta reda på hur denna relativt okända grupp lever med sin sjukdom och hur de tas om hand i vården, skickade Riksförbundet HjärtLung och medlemsorganisationen Alfa-1 Sverige ut en enkät till 198 av sina medlemmar, varav 112 svarade.

Här kan du ta del av undersökningen:

 Resultat från sammanställningen:

  • Medlemmarna anser att det finns en brist på kunskap om diagnosen, brist på system för att fånga upp de som har alfa-1 antitrypsinbrist, samt att det ofta känns frustrerande att inte få träffa en och samma läkare.
  • En fjärdedel av de svarande hade fått vänta mer än tre år innan de fick diagnosen från det att de sökt hjälp för sina symtom.
  • En av fyra har inte en behandlande läkare och hälften av de svarande tycker inte att de får den vård och det stöd de behöver.
  • Undersökningen visar en stor osäkerhet hos patientgruppen när det gäller sjukvårdens insatser och en stor oro för hur sjukdomen kommer att påverka deras liv.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes under perioden 1/10 – 22/10 2019 av undersökningsföretaget Mistat. Totalt skickades 198 enkäter ut till medlemmar i Riksförbundet HjärtLungs medlemsorganisation Alfa-1 Sverige. Totalt bearbetades 112 enkäter. Det ger en svarsfrekvens på 57 %.

Fakta om alfa-1 antitrypsinbrist:

  • Alfa-1 antitrypsinbrist (Alfa-1) är en ärftligt genetisk brist som ökar risken för lung-, lever och andra sjukdomar.
  • I Europa är det cirka 1 på 1 500 till 3 500 individer som har den svåraste bristen. I Sverige är det cirka 1 på 1600. Lindrigare brister är betydligt vanligare.
  • Idag finns det ett specialistcenter i Skåne.
  • I Europa har mer än 66 milj. personer KOL, varav minst 2 milj. beror på AAT-brist.

Läs mer om alfa-1 antitrypsinbrist på vår diagnossida.