Hjärtsvikt är ett område där satsningar på en bättre vård gör stor skillnad. Av alla diagnoser som räknas som undvikbar slutenvård är hjärtsvikt fortfarande den vanligaste anledningen till sjukhusinläggning i Sverige.

Den här rapporten visar att vården på många områden brister för landets patienter.

  • Var femte av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar med hjärtsvikt får vänta längre än ett år mellan sitt första vårdbesök till att de får sin diagnos och endast varannan drabbad vårdas vid en hjärtsviktsmottagning.
  • Köerna till ultraljud som krävs för att ställa en diagnos är i många regioner långa.
  • Endast varannan patient får möjlighet att göra ett ultraljud av hjärtat inom två månader.
  • Endast var femte patient med nedsatt pumpförmåga får fullgod basbehandling och skillnaderna mellan regioner är stora.

För att fler ska överleva hjärtsvikt är det avgörande att vården gör rätt från början och att behandling sätts in snabbt efter att diagnosen konstaterats. Brister i omhändertagandet leder till att patienter tvingas till akutbesök som kan förebyggas.

Många regioner har långt kvar till att erbjuda patienterna den evidensbaserade behandling och det stöd hjärtsviktspatienter behöver för att leva med sin sjukdom. Kunskap om god vård vid hjärtsvikt finns, nu krävs det att behandlingsriktlinjer och vårdförlopp följs fullt ut.

Satsningar på ett bättre omhändertagande av landets hjärtsviktspatienter räddar liv och minskar samhällskostnaderna till följd av färre akuta fall som kräver inneliggande vård.