Hjärtsviktsenkäten 2024

Riksförbundet HjärtLungs enkätundersökning visar att var femte medlem med hjärtsvikt har väntat längre tid än ett år från sin första vårdkontakt till diagnos. Patienterna känner inte till sin sjukdom och drabbas av onödiga försämringar.

Riksförbundet HjärtLung har genom en enkät kartlagt hur medlemmar som lever med hjärtsvikt uppfattar sin behandling. Enkäten visar att:

  • Var femte medlem har väntat längre än ett år innan de fick diagnos räknat från första vårdkontakt.
  • Nio av tio har inte någon personlig behandlingsplan och lika många har inte träffat en fysioterapeut med specialisering inom hjärtrehabilitering.
  • Åtta av tio har inte blivit erbjuden patientutbildning
  • Hälften säger att man inte fått tillräckligt med information och kunskap om hur diagnosen kommer påverka ens liv. Hälften vet inte vilka symtom man ska hålla koll på.
  • Hälften har sökt vårdcentral på grund av en sjukdomsförsämring minst en gång det senaste året. 14 procent har sök för en sjukdomsförsämring tre gånger eller fler det senaste året.
  • Cirka var femte har lagts in på sjukhus på grund av försämring det senaste året.

Det faktum att hälften av de medlemmar med hjärtsvikt som svarat på enkäten inte vet vilka symtom man ska hålla koll på är särskilt allvarligt, då det sannolikt leder till att man söker hjälp för sent när man försämras.

Läs hela Hjärtsviktsenkäten

Om enkätundersökningen

  • Enkäten genomfördes i samarbete med undersökningsföretaget Mistat AB genom utskick till medlemmar via e-post.
  • 18 465 medlemmar fick enkäten skickade till sig.
  • Totalt 5 811 kompletta svar registrerades och ingår i denna rapport. Det ger en svarsfrekvens på 32 procent.
  • Medlemmar som angav att de har fått diagnosen hjärtsvikt var 1168 eller 20 procent av de tillfrågade.

Läs mer om hjärtsvikt

Symtom, diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Symtom, diagnos och behandling av hjärtsvikt.