Det här tycker våra medlemmar om vården

Hälften av patienterna tycker inte att vården tar tillvara deras kunskaper och de erfarenheter de har av sin sjukdom. Det visar en enkätundersökning som genomfördes bland Riksförbundet HjärtLungs medlemmar i april 2018.

Nio av tio medlemmar säger att det är viktigt att den jag möter i vården har personlig kunskap om mig som patient. Samtidigt tycker endast hälften av medlemmarna att vården tar tillvara deras kunskaper och de erfarenheter de har av sin sjukdom.

Det visar en undersökning bland 9 000 av Riksförbundet HjärtLungs 37 000 medlemmar, genomförd i april 2018 av undersökningsföretaget Mistat. I enkäten svarade 3 525 medlemmar svarade på allmänna påståenden om till exempel vikten av fast vårdkontakt, om de blir lyssnade på i vården och om vården tar tillvara min kunskap och erfarenhet av sjukdomen.

Undersökningen visar även att var tredje person fick upprepa sin sjukdomshistoria vid kontakt med vården, och endast fyra av tio anser att vårdens rutiner för uppföljning och tillsyn är tillräckliga för att garantera patientsäkerheten. 

  • 9 av 10 tycker att det är viktigt att ha en fast vårdkontakt.
  • 7 av 10 tycker att de blir lyssnade på i mötet med vården.
  • 5 av 10 upplever att vården tar tillvara min kunskap och mina erfarenheter av min sjukdom
  • 3 av 10 får ofta upprepa sin sjukdomshistoria vid vårdbesök

Fakta: Medlemmarna om vården

  • Undersökningen skickades ut till 9 317 medlemmar. 3 525 medlemmar svarade.
  • I undersökningen ställdes påståenden som: ”Det är viktigt för mig att ha en fast vårdkontakt.”
  • Medlemmarna har sedan fått bedöma i vilken grad påståendet stämmer överens med deras uppfattning. Har man svarat alternativ 4 eller 5 bedömer vi att den svarande instämmer i påståendet.