Hög kontinuitet i vården har goda effekter för astma och KOL-patienter

augusti 20, 2021

Kontakt med samma läkare eller annan vårdperson över längre tid har gynnsamma effekter för personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), visar SBU:s systematiska utvärdering av forskning på området.

SBU har undersökt hur kontinuitet i vårdrelationen påverkar sjukdomsförlopp, vårdbehov och relaterade kostnader. Resultaten talar för att ha kontinuerlig kontakt med en och samma vårdperson, är positivt för patienter med astma eller KOL. Tillförlitligheten för resultaten varierar på grund av brister i den publicerade forskningens metoder, men trovärdigheten stärks av att alla resultat pekar åt samma håll, skriver SBU.

SBU har även gjort hälsoekonomiska beräkningar. För patientgruppen med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom tyder SBU:s scenarioanalyser på att högre relationskontinuitet kan ge kostnadsbesparingar för akutmottagningsbesök och sjukhusinläggningar, skriver SBU.

–  I jämförelser med andra OECD-länder uppvisar svensk vård stora brister i kontinuitet. Även om utvärderingen inte inkluderar andra patientgrupper så finns det anledning att reflektera över vikten av personlig kontinuitet i vården av andra sjukdomstillstånd, säger specialistläkaren Sven Engström, sakkunnig i projektet.

Läs mer om utvärderingen:

Kontinuitet i vården (sbu.se)

Ditt möte med vården

Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet med vården. Så här vill Riksförbundet HjärtLung att ditt möte med hälso- och sjukvården ska se ut.

Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet med vården. Så här vill Riksförbundet HjärtLung att ditt möte med hälso- och sjukvården ska se ut.