SBU: Kemiska ämnen som kan orsaka hjärt-kärlsjukdom

mars 28, 2017

Flera kemiska ämnen som används i dagens arbetsliv har klara samband med hjärt-kärlsjukdom, det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i en ny granskning.

Flera kemiska ämnen som används i dagens arbetsliv har klara samband med hjärt-kärlsjukdom, det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i en ny granskning.SBU har systematiskt granskat och sammanställt epidemiologisk forskning om samband mellan exponering för kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärtsjukdom, lung-hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

I ett pressmeddelande sammanställs slutsatserna:

  • Det finns klara samband mellan hjärtsjukdom och exponering för kvartsdamm, motoravgaser och svetsning i arbetsmiljön. Samma slutsats gäller för arsenik, bens(a)pyren, bly, dynamit, koldisulfid, kolmonoxid, skärvätskor samt tobaksrök.

SBU konstaterar också klara samband mellan hjärtsjukdom och arbete med elektrolytisk aluminiumframställning samt pappersproduktion genom sulfatmetoden. Detsamma gäller för vissa ämnen som idag inte är tillåtna i svensk arbetsmiljö, såsom fenoxisyror med TCDD och asbest.

  • Det finns klara samband mellan stroke och vissa ämnen i arbetsmiljön såsom bly, koldisulfid och fenoxisyror med TCDD, samt med elektrolytisk aluminiumframställning.
  • Det finns klara samband mellan högt blodtryck och arbetsmiljöer med asbest och bly.
  • Det saknas underlag för att bedöma skillnader i sårbarhet för hjärt-kärlsjukdom för kvinnor respektive män som utsätts för samma kemiska ämnen i sin arbetsmiljö.

SBU skriver att resultaten kompletterar det svenska regelverk som redan finns för exponering av dessa ämnen i arbetsmiljön.

SBU påpekar också att resultaten inte visar alla kemiska ämnen som har samband med hjärt-kärlsjukdom:

”Resultaten gäller ett begränsat antal ämnen, sådana som forskarsamhället har valt att undersöka i epidemiologiska studier av exponering på arbetsplatsen i relation till hjärt-kärlsjukdom. Det är viktigt att poängtera att det kan finnas fler ämnen som har ett dokumenterat samband med sådan sjukdom.”

Forskning saknas på vissa ämnen som har tagits bort från arbetsmiljön, eftersom det har blivit känt att de är hälsovådliga.

SBU pekar också på de existerande kunskapsluckor vad gäller kvinnors exponering för kemikalier som är mindre välstuderad än män. SBU pekar också på exponering för flera kemikalier samtidigt: ”Många gånger beskrivs endast sambandet med exponering för ett av ämnena. Dessutom har eventuell interaktion med psykosocial exponering sällan beaktats, liksom interaktion med genetiska faktorer.”

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – exponering för kemiska ämnen