Uppdaterat samhällspolitiskt program

december 17, 2021

Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse har i enlighet med ett kongressbeslut från 2013 beslutat anta ett uppdaterat samhällspolitiskt program. Parallellt med arbetet med det samhällspolitiska programmet pågår även ett arbete med att tydliggöra riksförbundets intressepolitiska frågor, alltså vilka konkreta förändringar förbundet arbetar för.

Uppdateringen av det samhällspolitiska programmet beskriver förbundets samhällspolitiska inriktning. Programmet utgår från den enskilda individens perspektiv och hur det är att leva med kronisk sjukdom i samhället samt mötet med vården. Fem kategorier har identifierats:
SamPol Patientcirkel 2021.jpg

Det handlar till exempel om att en snabb och tidig diagnos är viktig, rätten till en säker och tillgänglig vård och behandling, kontinuerlig uppföljning, stöttning av egenvårdsinsatser samt vikten av att stärka människors förmågor ur ett livsstilsperspektiv.

Riksförbundet HjärtLung vill att alla människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska erbjudas bästa möjliga vård, rehabilitering och sjukdomsförebyggande livsstilsinsatser samt ges förutsättningar för en bra egenvård. Dit når vi genom att vården är jämlik (inte präglas av omotiverade skillnader), personcentrerad (utgår från individens behov) samt att personer med långvarig eller kronisk sjukdom garanteras stöd och förutsättningar för ett bra liv.

Arbetet framöver

Utifrån det samhällspolitiska programmet arbetar förbundet med intressepolitiska sakfrågor, alltså vad som konkret måste till för att vården och samhället ska förbättras. Det är viktigt att driva frågor som är relevanta och viktiga för förbundets medlemmar. Inriktningen förankrades därför bland annat genom en enkät som skickades ut till alla medlemmar våren 2021. En sammanställning av medlemmarnas viktigaste sakfrågor pågår och kommer att presenteras under 2022.

Vid kommande kongress 2022 kommer också ombuden att diskutera ett antal huvudfrågor som föreslås av förbundsstyrelsen i början av nästa år. Huvudfrågorna blir vägledande för nästa kongressperiod, men utesluter inte att förbundet även driver andra relevanta frågor utifrån behov och omvärldsbevakning.

En bärande del i arbetet är att förbundets föreningar har möjlighet att engagera sig i det opinionsbildande arbetet och kontinuerligt kan följa och engagera sig i förbundets intressepolitiska inriktning. Förbundskansliet kommer därför på uppdrag av förbundsstyrelsen arbeta fram ett kunskapsunderlag som beskriver och pedagogiserar innehållet i det samhällspolitiska programmet, tar upp sakfrågor och hur man kan arbeta med detta som förening. Utbildningsinsatser om innehållet planeras att genomföras av kansliet under nästa år.