Utredning vill lagstifta om organbevarande behandling

juni 03, 2019

Lagstifta om förutsättningar för när organbevarande behandling ska få ges och vad behandlingen ska innefatta, det föreslår regeringens utredare Sten Heckscher som idag lämnat sitt betänkande Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26) till socialminister Lena Hallengren.

2015 lämnades betänkandet Organdonation – en livsviktig verksamhet. Utredningen beslöts 2017 att få en tilläggsutredning för att reda ut det rättsliga läget, nu överlämnas den till socialministern för beredning.

Huvudfrågan i tilläggsutredningen har varit att analysera och lämna förslag till vilka medicinska insatser som ska kunna sättas in på en levande människa för att det ska bli möjligt för honom eller henne att donera organ efter döden, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Medicinska insatser till en döende patient är nödvändigt för organdonation efter döden. Sådana insatser ges i dag, men praxis varierar mellan olika sjukhus. Donationsutredningens förslag är att det ska framgå i lag när och under vilka förutsättningar organbevarande behandling ska få ges och vad behandlingen ska innefatta. Det är i huvudsak intensivvårdsinsatser som till exempel respiratorvård och medicinering.

Socialdepartementet skriver: ”En viktig förutsättning är att organbevarande behandling får inledas först efter att läkarna bedömt att livsuppehållande behandling inte ska inledas eller inte fortsätta, det vill säga när patienten är bortom räddning. Den organbevarande behandlingen ska få ges bara om den inte kan anstå till efter döden, inte medför mer än ringa skada eller ringa smärta och inte heller hindrar insatser för den möjlige donatorns egen skull.”

– Jag hoppas att tydligare regler och bättre förutsebarhet ska ge patienter, anhöriga och vårdens personal trygghet och att det ska leda till fler donationer. På så vis kan fler liv komma att räddas, säger Sten Heckscher i pressmeddelandet.

Förslagen i korthet:

  • Att det kan vara godtagbart att under vissa förutsättningar vidta medicinska insatser och kroppsliga ingrepp på en levande människa för en annan människas skull.
  • Utredningen föreslår att medicinsk förutsättning för donation ska få utredas på en möjlig donator som får organbevarande behandling då han eller hon fortfarande lever. Detta dock först efter att vederbörandes inställning till donation utretts och visat att förutsättningar finns att donera.
  • Utredningen föreslår att ingrepp inte få göras då donatorn haft en funktionsnedsättning som gjort att han eller hon inte förstått innebörden av ingreppet
  • Ta bort närståendes veto.
  • Utredningen bedömer att förslagen bör kunna träda i kraft den 1 september 2020.

Organbevarande behandling, SOU 2019:26

Läs mer om organdonation

Så ska fler bli organdonatorer

Svenskarna vill donera men relativt få gör det. För att öka antalet organdonatorer och tillgängliga organ, föreslår nu den statliga organdonationsutredningen en rad lagändringar och organisatoriska förändringar för att möjliggöra och respektera människors vilja att donera.

Svenskarna vill donera men relativt få gör det. För att öka antalet organdonatorer och tillgängliga organ, föreslår nu den statliga organdonationsutredningen en rad lagändringar och organisatoriska förändringar för att möjliggöra och respektera människors vilja att donera.