Om Avslag till varje pris

november 15, 2013

TV-programmet Kalla faktas reportage om hur konsulter lär kommuners handläggare att avslå stöd enligt LSS har fått många att reagera. Handikappförbunden har skrivit ett öppet brev till SKL.

Handikappförbunden som representerar 38 funktionshinderförbund, däribland Riksförbundet HjärtLung, är mycket kritisk till kommunernas agerande.

I ett öppet brev till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skriver Handikappförbunden:

Så här står det i förarbetena till lagen:

"Det övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av funktionshindret. Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning."

I Sverige gäller också konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning sedan 2009. De värderingar som kom till uttryck i TV4:s Kalla fakta "Avslag till varje pris" som sändes den 9 november står i strid både med konventionens artikel 19 "Rätt att leva självständigt och att delta i samhället" och LSS lagstiftningen."

Och vidare:

"Vi reagerar starkt mot den människosyn och de värderingar som kommunernas inhyrda konsulter utbildar biståndshandläggare och socialchefer i. SKL som är ett samarbetsorgan för landets kommuner har ett särskilt ansvar för att säkerställa att respekten för lagstiftningen och kunskapen om dess innebörd upprätthålls.

SKL har ett ansvar att tydliggöra för landets kommuner att lagens intentioner skall följas. Det handlar om att respektera både lagstiftningen och de medborgerliga rättigheter som följer med den."

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, säger i ett pressmeddelande att det är skamligt att kommunerna betalar dyrt för att undergräva en reform som ska säkra medborgerliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Det är också häpnadsväckande att man raljerar över de här rättigheterna och över personer som har rätt till samhällets stöd.

Länk till Kalla faktas "Avslag till varje pris."