Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund

november 16, 2011

Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund uppmanar alla nordiska länder att ansluta sig till Finlands mål om ett rökfritt land senast år 2040.

Pressmeddelande 16 november 2011: Ett rökfritt Norden uppmanar Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund

Trots att betydelsefulla insatser gjorts för att minska rökningen beräknas uppemot fem miljoner människor i de nordiska länderna fortfarande vara rökare. Nhl uppmanar länderna att agera för ett framtida tobaksfritt Norden.

Rökning är en starkt bidragande orsak till sjukdom och förtida död in de nordiska länderna. 10-20 procent av alla dödsfall är kopplade till rökning. Rökning är den absolut största riskfaktorn för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Beräkningar gör gällande att uppemot 700 000 personer i Sverige och fler än 400 000 i Danmark har KOL. Nära 1 500 dödsfall i Norge och 1000 i Finland orsakas av KOL varje år. Även vid en relativt måttlig minskning av det stora antalet sjukdomsfall skulle avsevärda och positiva hälsoeffekter uppnås.

Finland är ett av de första länderna i världen som har satt som mål att genom lagstiftning bli ett tobaksfritt land senast år 2040.

- Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund uppmanar de andra nordiska länderna att ansluta sig till detta beslut. Och varför inte ännu tidigare? Förbundet är övertygat om att det här uttryckliga målet är en stark signal från samhället till unga människor. Det uppmuntrar föräldrar, skolor och idrottsföreningar att stödja ungdomarna att inte börja röka, säger Nordiska Hjärt- och Lungsjukas ordförande Karin Jeppsson.

Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund organiserar fem Nordiska patientorganisationer som nu uppmanar ländernas regeringar att med kraftfulla politiska beslut ge invånarna, särskilt barnen, rätten att växa upp och leva i ett rökfritt Norden. Förbundet stödjer Finlands initiativ till att minderåriga ska förbjudas att köpa, inneha och bruka tobaksprodukter.

Förbundet betonar vikten av politiska beslut som understöder tobaksfria miljöer för alla och som skapar större möjligheter till en hälsofrämjande livsstil. Alla individer ska ha möjligheten till en tobaksfri miljö och familjer måste få rätt till en tobaksfri uppväxt för sina barn. Alla som behöver ska få effektiv och lättåtkomlig hjälp att sluta röka.

Dessutom vill förbundet starkt understryka betydelsen av att alla människor görs medvetna om det allvarliga hotet mot hälsan som bruket av tobaksprodukter utgör.

Till sist vill förbundet framhålla för regeringarna behovet av samverkan för att kunna uppnå målet om tobaksfrihet; med frivilligorganisationer, privata företag och olika intressegrupper. Vårt initiativ som vi vidarebefordrar till socialministrarna i de Nordiska länderna hoppas vi leder till ökad samverkan över gränserna. Vi är beredda att prioritera ett rökfritt Norden i vårt arbete och stödja de politiska ledningarna i länderna och uppmuntra till ökat samarbete med andra organisationer.

För mer information

Karin Jeppsson, ordförande

Lars Edborg, sekretariat

Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund - The Nordic Heart and Lung Alliance

  • Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Sverige
  • LungePatient.dk, Danmark
  • SIBS, Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga, Island
  • Hengitysliitto/Andningsförbundet, Finland
  • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL, Norge