Gamla misstag får inte upprepas med nya riktlinjer

december 08, 2015

Idag släpper Socialstyrelsen slutversionen av de nya nationella riktlinjerna för astma och KOL. De nya patientcentrerade riktlinjerna välkomnas och innebär en stor möjlighet till bättre vård, men då krävs att gamla misstag inte upprepas, menar Riksförbundet HjärtLung.

Riktlinjerna är tänkt som stöd och vägledning för beslutsfattare, kombinerat med tydliga behandlingsrekommendationer. Fokus ligger bland annat på tidig diagnos, vårdsamverkan och egenvård. Det är första gången på över tio år som astma och KOL-patienter får nya riktlinjer.

- Nu har landstingen ett utmärkt tillfälle att ta till vara de nya riktlinjerna och äntligen ge KOL-patienterna den strukturerade vård de förtjänar, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLung vill se att nya kunskaper tas till vara på bästa sätt. För att så ska ske krävs att landstingen har en tydlig plan för hur man ska implementera riktlinjerna. De tidigare riktlinjerna fick aldrig något stort genomslag, och därmed förändrades inte KOL-vården på det positiva sätt vi önskat.

Tillsammans med Astma- och allergiförbundet har Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel gett fem förslag för en lyckad implementering:

 1. Se till att prioritera människor med kronisk sjukdom. 
 2. Upprätta en genomförandeplan för hur implementeringen ska gå till. 
 3. Inför en permanent funktion för uppdatering, uppföljning och utvärdering av riktlinjerna. 
 4. Ställ krav på att patienter ska registreras i Luftvägsregistret. 
 5. Ta vara på goda exempel - 21 landsting med olika förutsättningar innebär att samverkan också måste gälla politiker.

Riksförbundet HjärtLung finns med i det nationella programråd som bildats hos SKL för att samverka i framtagandet av nationella kunskapsunderlag utifrån de nya riktlinjerna, till exempel en behandlingsplan och patientutbildning. Det stora arbetet med att se till att riktlinjerna resulterar i bättre vård för patienten ligger dock hos landstingen och regionerna.

- I slutänden handlar det om att kunskapen tas till vara och göras tillgänglig så att alla patienter erbjuds en god och säker KOL-vård oavsett var man bor, säger Inger Ros.

Debattartikel:

Låt inte nationella riktlinjer bli till viskningsleken
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/astma-och-kol/

Riksförbundet HjärtLungs remissvar:
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=186726

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/information-till-patienter/om-publicerade-riktlinjer/astma-och-kol/

Fakta om KOL: 

 • KOL angriper långsamt luftvägar och lungor och leder ofta till infektioner i lungorna. 
 • Rökning är orsaken för en överväldigande majoritet av patienterna, men exponering av skadliga partiklar kan också bidra till utveckling av sjukdomen. Det finns även ärftlighet bakom. 
 • Sjukdomen leder till försämrad andningsförmåga, ofta andnöd och svår och långvarig hosta. 
 • KOL kan bromsas genom rökstopp. 
 • KOL kan endast diagnostiseras genom ett utandningstest, så kallad spirometri. 
 • Närmare 3000 personer dör av KOL varje år, elva gånger fler än i trafiken (källa: ”Trafiksäkerheten i Sverige”, Transportstyrelsen).