Förslag om förebyggande sjukpenning är presenterat

juni 02, 2020

Regeringen vill införa en tillfällig förebyggande sjukpenning för personer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Riksförbundet HjärtLung vill att personer i arbetsför ålder med en (1) kronisk hjärt-kärlsjukdom ska inkluderas.

Riksförbundet HjärtLung har sedan början av corona-pandemin arbetat för att en ekonomisk ersättning ska införas för personer i arbetsför ålder som tillhör en riskgrupp. Förbundet har bland annat argumenterat för att Socialstyrelsens risklista bör breddas samt tillskrivit Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i frågan.

Regeringen har nu meddelat att de vill införa en tillfällig förebyggande sjukpenning med start 1 juli. Förslaget är skickat på remiss till bland andra Funktionsrätt Sverige, där Riksförbundet HjärtLung är medlemmar.

Regeringen listar en rad olika tillstånd som enligt Socialstyrelsen innebär ökad risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19:

 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en (vår understrykning, reds. anm.) av diagnoserna hjärtkärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 40 och däröver)
 • Neurologisk eller neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS) med påverkad funktionsnivå
 • Intellektuell funktionsnedsättning i kombination med rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Genomgången organtransplantation, eller
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för det nya coronaviruset och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Riksförbundet HjärtLung har därför skickat följande synpunkter till Funktionsrätt Sverige att framföra i ett remissvar:

 • Riksförbundet HjärtLung anser att även personer med en (1) hjärt-kärlsjukdom, samt närstående med behov av omhändertagande av personer i samma riskgrupp, bör omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning. Förbundet menar att i ett osäkert kunskapsläge exkludera ett stort antal personer med kronisk hjärt-kärlsjukdom från ekonomisk ersättning vore mycket allvarligt. Om regeringen istället inkluderar personer med en kronisk hjärt-kärlsjukdom till förebyggande sjukpenning kan individer själva avgöra sitt behov utifrån sin levnads- och arbetssituation. 
 • Riksförbundet HjärtLung anser att ersättning bör betalas ut retroaktivt för den tid personer i arbetsför ålder och som uppfyller kriterierna redan har avstått förvärvsarbete på grund av smittorisk. Det är förbundets erfarenhet att många personer tillhörande riskgrupper redan vid pandemins utbrott vidtog försiktighetsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sökanden bör därför ersättas retroaktivt för den tid som går att styrka via läkarintyg.
 • Riksförbundet HjärtLung vill påpeka vikten av en snabb och effektiv behandling av ansökningarna då många personer i riskgrupper under flera månader avstått arbete då de tvingats välja mellan hälsa och arbete. Försäkringskassan bör därför godkänna ansökan där patient och läkare är överens om individens medicinska skyddsbehov.

Ovan är en sammanfattning av Riksförbundet HjärtLungs synpunkter. Du kan läsa hela skrivelsen här.