Efter Spici: Så ska hjärtat vårdas bättre i södra Sverige

januari 23, 2018

Konkreta förbättringsplaner för arbetet med hjärtrehabilitering och kontakt med HjärtLungs lokalföreningar, det fick vårdpersonalen på hjärtklinikerna i Södra sjukvårdsregionen med sig hem efter Riksförbundet HjärtLungs konferens i Lund.

Kvinnor vid ett bord.

Endast en av fyra hjärtinfarktpatienter når de fyra viktigaste målvärdena rökstopp, blodtryck, blodfetter och fysisk träning för att undvika ett återinsjuknande.

Med syftet att förbättra vården för patienter med kranskärlssjukdom, samlades vårdpersonal från 16 hjärtrehabiliteringsenheter i Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg för en arbetskonferens i regi och finansiering av Riksförbundet HjärtLung tillsammans med forskare för SPICI - och Perfect CR-studien.

Samarbete mellan riksförbundet och vårdpersonal

Konferensen var den första i Riksförbundet HjärtLungs regi i arbetet att tillsammans med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och dietister från alla hjärtkliniker i Sverige följa upp resultaten av Riksförbundets SPICI-studie - som visar att endast en fjärdedel av patienter som genomgått PCI hade uppfattat att de hade en kronisk sjukdom och därför behövde ändra på sina levnadsvanor - och Perfect CR-studien som tittat på sambandet mellan hur man arbetar på enheterna och hur bra det går för patienten att komma tillrätta med levnadsvanor gällande motion, rökstopp, matvanor och blodtryck.

Stora skillnader i landet

Perfect CR-studien visar att det finns stora skillnader i landet vad gäller till exempel utbud av patientutbildning, resurser för rökavvänjning, möjligheter att remittera patienterna till dietist och hur länge man behåller ansvaret för patienterna på enheten.

Studien visar att många enheter saknar rökavvänjningsutbildning och har inte heller möjlighet att remittera patienterna till kvalificerad rökavvänjning.

Efter gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte formulerade varje klinik en konkret action-plan med förbättringspunkter som till exempel:

  • att skapa regelbundna teamronder
  • utbilda sjuksköterskorna i rökavvänjning
  • förbättra utbildning i sekundärprevention för nyanställda sjuksköterskor och läkare
  • förbättra utskrivningsmeddelanden så att det inkluderar information om riskfaktorer och levnadsvanor.

Viktigt med medicinskt ansvarig läkare i eftervården

En av de tydligaste bristerna som framkom under konferensen är att många enheter inte har en medicinskt ansvarig läkare för den sekundärpreventiva verksamheten. Man har inte heller regelbundna träffar eller ronder med läkare för att få hjälp med medicinska frågor, förnya recept eller sjukskrivningar.

- Nu måste vi hitta metoder som säkerställer att en kardiolog går in i teamet och är medicinskt ledningsansvarig, så länge vi inte har den biten på plats så blir förbättringsarbetet från läkarsidan svårt, säger Joep Perk, senior professor i Hälsovetenskap.

Träff med lokalföreningarna - "väldigt lyckad konferens"

Vårdpersonal träffade också lokalföreningar från Skåne, Halland och Blekinge för att knyta kontakter för vidare samarbete. 

- Det var en väldigt lyckad konferens vilket också utvärderingen visade. Det upplevdes positivt att få hjälpa varandra med svagheterna och dela med sig av sina styrkor, ibland med enkla tips och råd som för vissa enheter fick stora implikationer, säger Margret Leosdottir, överläkare vid Lunds sjukhus och ansvarig för Perfect CR-studien.

Nästa konferens planeras till november 2018 i Göteborg.
- Tanken är att samtliga sjukhus i Sverige inom en två-års period ska erbjudas möjlighet att delta i en arbetskonferens för att vi tillsammans ska kunna implementera den nya hjärtrehabiliteringsmodellen som bygger på entydig information, en individuell hälsoplan och ett teambaserat livsstilsstöd under det första halvåret, säger Pelle Johansson, Riksförbundet HjärtLung.

Text och foto: Magnus Östnäs