Riksförbundet undertecknar deklarationen "Vår demokrati - värd att värna varje dag"

juni 07, 2021

Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag samlas kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren. Riksförbundet HjärtLung har skrivit under deklarationen för demokratin 100 år.

Varje dag manifesterar vi vår föreningsfrihet och demokrati, som en stor patientförening för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och som en del i civilsamhället.

På olika sätt arbetar vi för att ytterligare värna och stärka vår demokrati. Under hösten bjuder vi in medlemmarna till en demokrativecka, vilket också är startskottet för vårt arbete inför kongressen 2022.

Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

https://vardemokrati.se/

Demokratideklarationen för Riksförbundet HjärtLung

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

JA

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.

JA
Organisationens interna åtagande

Riksförbundet HjärtLung fortsätter med vårt demokratiska föreningsarbete. Med dialogmöten med våra förtroendevalda på riks-, läns- och lokalnivå verkar vi för att stärka, utveckla och värna vår interna demokrati inför kongressen 2022.

Våra 170 föreningar håller sina årsmöten under alternativa former på grund av pandemin. Detta för att upprätthålla vårt högsta demokratiska möte och för att så många som möjligt ska kunna delta.

Vi satsar mycket på att öka organisationens digitala kompetens genom information och utbildning om olika digitala verktyg. .

Styrelse- och medlemsmöten hålls digitalt eller genom telefonmöten. Många av våra medlemmar i föreningarna är äldre och många utan erfarenhet av ett digitalt arbets- och föreningsliv. Det digitala kommer att stanna hos oss efter pandemin då vi kommer att kombinera det med fysiska träffar, viljan är stor att lära sig nya saker.

Organisationens externa åtagande

Till hösten 2021 har vi bjudit in till en Demokrativecka vecka 38 för att fira att Demokratin fyller 100 år. Bland annat håller vi en digital föreläsning om Demokratin 100 år – historien utifrån ett funktionshinderperspektiv i samverkan med ABF.

Alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och deras närstående ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv och då är det värdefullt att känna sin historia. Detta kommer harmonisera med att vi vidare bjuder in till fler digitala föreläsningar om föreningsdemokrati och om Vad är demokrati? Framförallt riktar vi oss också till våra kommande kongressombud där vi talar mer om vem man företräder som valt ombud i en förening, vad det innebär att vara ett ombud före, under och efter vår kongress.

Vi fortsätter vårt arbete att som patientföreträdare med egen erfarenhet att driva på för en personcentrerad vård. Vi deltar löpande i olika samverkansråd och referensgrupper samt svarar på remisser. Vi vill att det ska vara lätt att ha kontakt med vården. Alla patienter ska få en saklig och tydlig information som ger stöd till egenvård.

Våra företrädare är demokratiskt valda av vår organisation och driver de frågor som vår kongress valt att driva. Genom vårt deltagande bidrar vi till demokrati och samhällsutveckling för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdoms bästa. Detta med stöd av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD § 4.3 om rätten om att som funktionshinderorganisation få företräda våra medlemmar jämtemot olika beslutsfattare.
Organisationens kommunikativa åtagande

Genom vår medlemstidning Status når vi alla våra medlemmar och även andra. Vi kommunicerar också på dialogmöten, nyhetsbrev, via enkäter, sociala media, mail och telefon med våra medlemmar.

Vi sprider information till allmänheten och vården genom vår hemsida, sociala medier och olika former av möten och i samverkan.

I år kommer vi att särskilt uppmärksamma Demokratins 100-årsjubileum i vår effektrapportering, vilken sprids till medlemmar och externt i våra sociala kanaler. Bland annat berättar vi om hur vi tagit ytterligare steg i vår demokratiska utveckling genom att lära oss nya moderna digitala verktyg för att kunna ställa om när det behövs i vårt demokratiska arbete.

Om aktören

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientförening med ca 35 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla 2,5 miljoner personer i Sverige med hjärt-, kärl-och lungsjukdom och deras närstående ska ha ett bra liv.

Riksförbundet HjärtLung
Inger Ros, ordförande
www.hjart-lung.se

Kontakt: Lotta Sondell 070-193 80 13, lotta.sondell@hjart-lung.se
Riksförbundet HjärtLung,
Wollmar Yxkullsgatan 14,
118 50 Stockholm
2021-06-08