Föreläsning om KOL hos HjärtLung-föreningen

Föreläsning om KOL hos HjärtLung-föreningen

HjärtLung-föreningen i Falköping har haft en medlemsträff på Hjorten, där man fick lyssna till specialistläkaren Gudrun Hemeren från lungmedicin i Skövde. Eftersom månaden november är utsedd till "Lungmånaden" vill föreningen uppmärksamma att KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Mellan 500 000 och 700 000 människor lider av KOL, men många vet inte om att de har sjukdomen. Gudrun Hemeren gick igenom de symptom man får: andningssvårigheter, hosta, slembildning och infektioner, som ofta blir svårare och längre än normalt. Det finns flera sätt att fastställa diagnosen KOL, bl a genom en sk spirometriundersökning, som även utförs i primärvården. Hon visade olika värden en spirometri kan visa, t ex hur mycket luft man har kvar i lungorna efter en lång utandning, och jämförde den KOL-sjuke med en frisk person. Hon berättade också om hur man behandlar med olika inhalationsläkemedel. Det viktigaste är dock rökstopp eftersom rökning är den största orsaken till KOL-sjukdom. Motion i olika former förbättrar också prognosen. Avslutningsvis berättade hon även kort om astma och lungfibros. Åhörarna ställde naturligtvis också frågor, bl a om för- och nackdelar med olika sorters inhalationsmediciner och om den för de flesta okända leversjukdomen Alfa1-antitrypsinbrist, som också ger upphov till grav KOL. Gudrun Hemeren avtackades med en ostkorg för sitt intressanta och lättförståeliga framförande. Ett 70-tal medlemmar närvarade och kvällen avslutades med kaffeservering och dragning på lotterier. Det informerades också om drop-in-spirometri i turistbyråns gamla lokaler på Världs-KOL-dagen den 19 november. Den arrangeras av dr Hoheisels företagshälsovård tillsammans med HjärtLung-föreningen och Studiefrämjandet.


Gudrun Hemeren från lungmedicin i Skövde.