Yttrande över slutbetänkande Gör det enklare (SOU 2012:33)

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter över slutbetänkandet Gör det enklare (SOU 2012:33).

Vi är en intresseorganisation med över 40 000 medlemmar som arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi slår vakt om en god hälsa och en vård på lika villkor oavsett var i landet människor bor.

Fokus i utredningen har legat på att åstadkomma en tydligare ansvarsfördelning och höjd effektivitet i de statliga delarna i vård- och omsorgssystemet. Utredningen föreslår en ny myndighetsstruktur som bygger på följande fyra huvudområden:

• En kunskapsmyndighet som har samlat ansvar för alla typer av kunskapsstöd till vården och omsorgen – Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg
• En inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn – Inspektionen för hälsa, vård och omsorg
• En myndighet som tillsammans med övriga aktörer förvaltar och utvecklar sektorns IT- och kommunikationslösningar – Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg
• En myndighet som följer den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshinderfrågor, vård- och omsorg – Myndigheten för välfärdsstrategi

Fyra nya myndigheter skapas medan Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Statens medicinsk-etiska råd, Handisam och Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB avvecklas.
Utredningens förslag är omfattande och innebär stora förändringar. Vi ställer oss i huvudsak positiv till de förändringar som föreslås. Det finns stora behov av nationell samordning inom vård och om-sorg. Det har vi som en stor brukarorganisation konstaterat åtskilliga gånger. Hälso- och sjukvård och omsorg ges inte på lika villkor!

Vi är dock mycket kritiska till att Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, ska inordnas i de nya vård- och omsorgsmyndigheterna. Funktionshinderspolitiken har gått från ett patientperspektiv till ett rättighets- och medborgarperspektiv. Personer med funktionsnedsättningar är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Rätten till hälso- och sjukvård är endast en av många rättigheter. Att lägga över ansvaret för genomförandet och uppföljningen av den nationella funktionshinderspolitiken till en vård- och omsorgsmyndighet är att återgå till att betrakta personer med funktionsnedsättningar som patienter i första hand. Det är ett gammalt och förlegat synsätt som vi trodde vi lagt bakom oss.

Handisam har i uppdrag att samordna och främja den nationella funktionshinderspolitiken vilket omfattar områden som arbetsmarknad, utbildning, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, kultur, media, rättsväsende och socialpolitik. Handisam behövs för att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige i ett helhetsperspektiv och ur ett rättighets- och jämlikhetsperspektiv.

Vi anser inte heller att de övergripande folkhälsofrågorna ska inordnas i de nya vård- och omsorgs-myndigheterna. Det övergripande målet med folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsofrågor berör både strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället som individens livsstil. Folkhälsoinstitutet har ett övergripande ansvar för uppföljning, utvärdering och kunskapsförmedling inom sina 11 målområden, ett vida mer helhetsperspektiv än enbart vård- och omsorgssektorn.

Myndigheten för vårdanalys är en nybildad myndighet från 2011, placerad under Socialdepartementet. Myndigheten har till huvuduppgift att ur ett patient-, brukar och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård samt verksamheter i gränssnittet mellan vård och omsorg. Vidare skall myndigheten kontinuerligt följa och utvärdera information om vården och omsorgen som lämnas till den enskilde. Där skall fokus särskilt riktas mot informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet.

Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund menar att dessa uppdrag är synnerligen viktiga och att det vore olyckligt om uppdraget faller mellan stolarna. Därför förordar vi att hela, eller delar av Myndigheten för vårdanalys bör vara kvar för att säkerställa just detta.

Utredningen Gör det enklare lyfter fram medborgarperspektivet som överordnat i uppdraget. Vi i patient- och brukarorganisationerna har bred erfarenhet och stora kunskaper som bör tas tillvara både i uppbyggnaden av en ny myndighetsorganisation men också i det löpande arbetet. Skyldighet att samverka med brukarna bör skrivas in i respektive förordning.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Inger Ros
Förbundsordförande