Yttrande över Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2)

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter över remissen Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2).

Vi är en intresseorganisation med över 40 000 medlemmar och arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vårt mål är att människor ska ha rätt till lika vård oavsett var i landet man bor. Det slår oss tydligt när vi tar del av remissen att avgifterna för vård och olika insatser varierar stort inom landet. Det kan skilja tusentals kronor beroende på var i landet patienten bor. Detta rimmar illa med målet om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen som det framhålls i Hälso- och sjukvårdslagen.

I utredningen framgår det exempelvis att avgifter inom barnhälsovården skiljer sig mellan olika landsting. Alla barn och unga bör i detta sammanhang värderas lika och vården för dem vara avgiftsfri oavsett var i landet de bor.

Det är enligt vår uppfattning av stor betydelse att det snarast inrättas ett statligt reglerat högkostnadsskydd för sjukresor men också för hjälpmedel till människor med funktionsnedsättning. Idag administreras dessa av respektive sjukvårdshuvudman vilket leder till olika avgifter inom landet. Vi är positiva till förslaget om ett framtida gemensamt högkostnadsskydd för läkemedel, sjukvård och sjukresor, men vill som sagt gå ett steg längre och även involvera hjälpmedel.

Utredningen berör problemen med överkonsumtion av läkemedel och framhåller att huvudansvaret för att förebygga detta ligger hos vårdgivaren. Eventuella åtgärder bör i första hand inriktas på förskrivningspraxis. Vi menar att överkonsumtionen är en viktig patientsäkerhetsfråga. I detta sammanhang vill vi lyfta fram behovet av samordning av de läkemedelsförskrivningar som görs för en och samma patient. Individen kan få ut förskrivningar från flera håll, medan sjukvården generellt sett inte har en samlad överblick över dessa. Resultatet kan bli en allvarlig överförbrukning av läkemedel trots att apotekspersonal ska agera vid uppenbara läkemedelskollisioner.

Även annan viktig information kan gå förlorad. En okontaktbar patient som kommer in akut till sjukhus och inte kan rapportera om sin läkemedelsallergi, löper risk att skadas allvarligt om inte information om allergin finns att tillgå på ett överskådligt sätt.

Här skulle ett handslag mellan sjukvården och patienten kunna öppna upp möjligheterna för att få tillgång till samlad information om de individuella förskrivningarna i syfte att möjliggöra nödvändiga medicinska justeringar.
Våra medlemmar som är kroniskt sjuka och ibland multisjuka är i stort behov av läkemedel och av en god vård. Det är viktigt att denna grupp av patienter inte uppfattar avgifterna så höga att de avstår eller skjuter upp sina besök av ekonomiska skäl. Vi ställer oss positiva till förslagen om att avgifterna i öppenvården, slutenvården och för läkemedel indexregleras genom koppling till prisbasbeloppet. Viktigt är att de procentsatser man bestämmer sig för uppfattas som möjliga att bära för alla. De grupper som lever i en utsatt ekonomisk situation får allt för sällan ta del av förstärkta bidrag.

Vi välkomnar förslaget att det även inom sjukvården bör finnas möjlighet till delbetalning på enhetliga villkor i hela landet.

Utredaren lyfter fram behovet av en översyn över hur kommunernas samlade uttag av avgifter påverkar människors ekonomiska situation och möjligheter att klara andra normala levnadsomkostnader. En sådan översyn tar vi emot med stora famnen. Vi vet genom våra medlemmar att det finns stora skillnader i landet och att det därmed har stor betydelse för den personliga ekonomin var man bor.

I remissen påtalas att det finns ett stort behov av att utveckla infrastruktur och datatillgång för att följa upp, utvärdera effekterna av och utveckla högkostnadsskydden. Idag finns endast möjlighet att följa upp läkemedelskonsumtionen på individnivå i termer av inköpta receptförskrivna läkemedel och antal frikort.

I utredningen förslås att en informationsstruktur tas fram så att öppenvårdsbesök och avgifter kan registreras på ett enhetligt system. Alla besök bör samlas i en ny databas. Vi tycker det är tilltalande att kunskaperna ökar kring effekterna av högkostnadsskydden. Samtidigt oroas vi av en ökad insyn i enskilda individers vårdbesök. Det ska inte vara möjligt att vid en influensavaccinering på vårdcentralen få inblick i vilka andra vårdinrättningar patienten har besökt.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Inger Ros
Förbundsordförande