Yttrande över delbetänkandet av Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23)

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter över delbetänkan-det Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) med diarienummer S 2013/3153/FS.

Vi är en intresseorganisation med över 40 000 medlemmar som arbetar för att personer som har hjärt- och lungsjukdomar och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi slår vakt om en god hälsa och en vård på lika villkor, oavsett var i landet människor bor.

Utredningen innebär en översyn av frågor som rör prissättning av läkemedel, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet.

En viktig fråga för våra medlemmar är att alla läkemedel de använder ingår i Läkemedelsförsäkringen. För närvarande omfattas 99 procent av de sålda läkemedlen i Sverige av Läkemedelsför-säkringen.

Utredningen konstaterar att det finns behov av att förbättra den enskildes skydd vid läkemedelsskador. Systemet med utbyte på apotek kan medföra att patienten får ett läkemedel som inte omfattas av försäkringen. Under år 2012 såldes cirka 349 000 förpackningar som inte omfattades av Läkemedelsförsäkringen.

Vi tycker att det är positivt att utredningen uppmärksammar problematiken med oförsäkrade läkemedel och det bra att den enskilde ska kunna motsätta sig utbyte i de fall han eller hon be-dömer att det utbytbara läkemedlet omfattas av ett sämre skydd vid läkemedelsskador än det förskrivna. Vi välkomnar också att patienten inte ska behöva stå för mellanskillnaden mellan det förskrivna och det utbytbara läkemedlet.

Däremot är det problematiskt att så stort ansvar läggs på läkemedelskonsumenten. Det är inte lätt för någon, och framför allt inte för äldre och multisjuka patienter, att hålla reda vilka läkemedel som ingår i läkemedelsförsäkringen.

Enligt utredningen ska apoteken informera patienten om att ett utbyte till ett läkemedel som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen sker. I de fall läkemedlet inte omfattas av utbytessystemet ska informationsskyldigheten ligga på förskrivaren.

Vi ser en risk med att personal som åläggs denna arbetsuppgift inte kommer att hinna med detta. Många patienter upplever att de redan idag är svårt att få korrekt och tillräcklig information om sjukdomstillstånd, behandling och läkemedel av sin läkare.

Att ännu mer information ska klämmas in i det korta mötet mellan läkare och patient är inte en optimal lösning. Det bästa vore om försäljning av läkemedel som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen stoppades.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Inger Ros
Förbundsordförande
Ulrika Juto
Handläggare