Remissvar: Remiss av Kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning

Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet vill skicka med följande synpunkter:
Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet representerar patienter med astma och KOL, två patientgrupper som berörs av förslaget. Förbunden välkomnar ambitionen att säkerställa lägre utsläpp av växthusgaser och de sektorsspecifika lagstiftningsrevideringar förslaget innebär, i enlighet med det globala Paris-avtalet. Jämfört med många andra länder är användningen av pulverinhalatorer i Sverige stor. Fluorerade växthusgaser (f-gas) påverkar växthuseffekten. Medicintekniska produkter med f-gas används främst till grupper som har en försvagad inandningsförmåga. Det innebär att gas i Sverige till stor del används till barn och svårt sjuka äldre.

Här kan du ladda ner dokumentet "Remiss av Kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning".

Vi vill peka på några viktiga punkter ur ett patientperspektiv:

  1. Tillgången till en säker behandling för astma- och KOL-patienter måste säkerställas. Redan idag finns en stor utmaning med patienter och följsamhet till behandling. Hur välfungerande läkemedelsbehandlingen är spelar stor roll för resultatet av behandlingen och patientens hälsa. Trycksatta dosinhalatorer (pMDI) används som livräddande läkemedel vid astmabehandling. Cirka två tredjedelar av KOL-patienter med inhalationsbehandling tar läkemedlen på ett suboptimalt vis. En alltför snabb utfasning skulle kunna riskera att patienters behandling blir sämre och riskera för tidig död. Vi ber er därför att väga in patientperspektivet i implementeringen av förordningen.
  2. Patienter måste vara väl införstådda med varför förändringen sker. Förhoppningsvis kan man använda samma inhalatorer med en annan gas, men om det blir en förändring bedömer vi det som en stor utmaning att förklara för en patient som har fått god effekt av sin behandling varför hen måste byta utan att det har en tydlig koppling till en förbättring av patientens hälsa. Många patienter som använder gasdrivna inhalatorer i Sverige är äldre personer och barn.

  3. Vi ser också ett behov av att professioner utbildas och förbereds i god tid innan förändringen, vilket ställer extra krav på processerna. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att patienter drabbas.

  4. Vi vill också uppmana till att alla insatser som påverkar patienters läkemedelsbehandling noga följs upp och granskas. Ur ett patientperspektiv är det av yttersta vikt och vi vet att det finns brister, till exempel uppföljning genom spirometri. Det vore därför positivt om Läkemedelsverket får ett tydligt uppdrag att följa upp hur utfasningen har påverkat patienterna. Vi har noterat att Läkemedelsverket inte är remissinstans och därför anser vi att det är viktigt att deras eventuella synpunkter inhämtas på annat vis.