KOL - En bortglömd folksjukdom

Med rapporten ”En bortglömd folksjukdom” vill Riksförbundet HjärtLung belysa vilka åtgärder och prioriteringar som krävs för att ge patienter med lungsjukdomen KOL den vård de behöver.

Mellan 400 000–700 000 personer lever med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i Sverige idag. Cirka 3000 dör i sjukdomen varje år.

Trots att KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige är sjukdomen nästan osynlig i den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten.

Medlemmarna vittnar om brister i KOL-vården

Rapporten visar att Riksförbundet HjärtLungs medlemmar upplever att:

  • Man inte får diagnos i tid trots att man sökt vård
  • Man inte erbjuds rökavvänjning i tillräcklig utsträckning, trots att det är den viktigaste åtgärden
  • Andra diagnoser prioriteras högre när man har flera sjukdomar
  • Man inte erbjuds tillräcklig kunskap om hur sjukdomen kommer att påverka livet
  • Man inte får en KOL-vård anpassad utifrån individens behov.

Diagram 4- Kännedom om symtom för att undvika försämring_2 kopiera.jpg

Källa: Riksförbundet HjärtLungs medlemsundersökning Att leva KOL 2023

En bättre KOL-vård är möjlig

Det finns omfattande kunskap om hur en bra KOL-vård bör se ut. Rapporten pekar ut fyra viktiga åtgärdsområden:

  1. Bättre stöd till KOL-patienter genom strukturerat omhändertagande, patientutbildning och regelbunden uppföljning av behandling med en fast vårdkontakt.
  2. Prioritera interprofessionellt samarbete, KOL är en komplex sjukdom som kräver kompetens från flera yrkesgrupper som arbetar i ett team tillsammans med patienten.
  3. Satsa på fler certifierade KOL-mottagningar för att kvalitetssäkra KOL-vården i hela landet. Vid mottagningarna finns den samlade kompetensen som krävs för att möta sjukdomens svårighetsgrad och patientens behov.
  4. Insatser för att höja kunskapen om sjukdomen, särskilt behöver kunskapen inom vården öka om de allvarliga sjukdomstillstånd akuta försämringsepisoder i KOL leder till.

Vår förhoppning är att politiker och andra hälso- och sjukvårdsansvariga läser och tar till sig förslagen för att vi som samhälle ska kunna ge sjukdomen den uppmärksamhet den kräver och patienter den vård de förtjänar.

Kolrapporten_webbetta.jpg