Det här är vi – vår värdegrund

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet.

Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Vår värdegrund

Förbundets värdegrund är allas lika värde.

Vi stödjer oss på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Att skilja mellan intressepolitik och partipolitik i opinionsarbetet är nödvändigt för vår trovärdighet. Det ger oss frihet att med oberoende, tillit och förtroende driva de intressepolitiska frågor som förbundet prioriterar. Det är personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom, och deras erfarenheter och behov, som styr och vägleder våra arbetsområden och insatser.

Förbundet ska alltid vara oberoende i samverkan med andra aktörer och befästa detta genom avtal eller överenskommelser.

Vår vision

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Vår vision är att människor som drabbas av hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. En livssituation som ger frihet att kunna ta egna beslut tack vare egen kunskap, men också mod att våga fråga och ta del av andras. Som ger kraft att förändra och förutsättningar att få vara sig själv, inte bara sin diagnos eller sjukdom. Som ger frihet att känna sig frisk. Och fri att leva.

Visionen är tänkt att vara en ledstjärna för alla som är engagerade i Riksförbundet HjärtLung. All vår verksamhet – livsstilsaktiviteter, utbildningar, forskningsprojekt, opinionsbildning och möten med medlemmar – ska kunna kopplas till visionen. Frågan ”Varför gör jag det här?” kan besvaras med ”För att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. De ska känna sig fria att leva.”

Vårt syfte

Kunskap och stöd till livsstilsförändring.

Ur ändamålsparagrafen:
”Vi ska arbeta för personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdoms intressen genom opinions-bildning, livsstilsförändringar och gemenskap.”

Vårt löfte

Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Våra vägledande principer

Allt vi gör genomsyras av omtanke om våra medlemmar och av en vilja att förbättra situationen för alla de som drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Vi vägleds av kunskap, erfarenhet och handlingskraft.

Kunskap

Tack vare alla medlemmar – tillsammans med våra experter, kontakter i vården och forskningsresultat – har och utvecklar vi ständigt kunskapen om våra diagnoser. Vi sprider den kunskap patienten behöver för att kunna påverka sin egen framtid.

Erfarenhet

Vi vet hur det känns att drabbas. Vi delar med oss av varandras erfarenheter, tankar och känslor för att ge råd och stöd. Tillsammans agerar vi representanter för patientens verklighet, bidrar till patientvald forskning och till förbättringar i vården.

Handlingskraft

Med samlad kunskap och gemensamma erfarenheter jobbar vi aktivt för att påverka och förändra till förmån för våra frågor och medlemmar, i det stora och det lilla. Allt för att ge stöd till de livsstilsförändringar som ger ett längre och rikare liv, här och nu.

Texten ovan är hämtad från vår varumärkesplattform, antagen av förbundsstyrelsen den 7 december 2022.