Kongresshandlingar och förberedande information

Kongresshandlingarna består av alla ärenden som ska behandlas på kongressen. Dessa skickas ut i god tid före kongressen. Det är ett förberedande material för ombuden tillsammans med annan praktisk information inför arrangemanget. Eftersom förhandlingarna genomförs utifrån kongresshandlingarna är det viktigt att ombudet har tagit del av materialet noggrant innan. Att vara förberedd underlättar deltagandet i debatten och vid omröstning.

Senast 30 dagar före ordinarie kongressen ska handlingarna sändas till utsedda kongressombud och läns- och lokalföreningar samt för kännedom till ersättare.

Handlingar vid ordinarie förbundskongress innehåller:

  • Förslag till dag- och arbetsordning.
  • Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för den gångna kongressperioden.
  • Av förbundsstyrelsen behandlade motioner.
  • Förbundsstyrelsens förslag
  • Valberedningens förslag.
  • Övriga handlingar.

Vid extra kongress kan innehållet se annorlunda ut beroende på vad som föranlett att en extra kongress ska hållas. Förbundets stadgar reglerar att inför en extra kongress ska kongresshandlingarna sändas till ombud, läns- och lokalföreningar samt för kännedom till ersättare senast 14 dagar före extra kongressen.