Alla kan påverka med motioner

Läs om hur du som medlem eller förening kan påverka förbundets verksamhet och hur det går till.

Motioner till kongressen

Påverka Riksförbundet HjärtLungs verksamhet genom att skriva en motion till kongressen. Alla enskilda medlemmar och medlemsorganisationer har motionsrätt. Varje medlem i lokal- eller länsföreningarna och medlemsorganisationerna har möjlighet att påverka hur hela Riksförbundet HjärtLung arbetar fram till nästa kongress. En motion är ett förslag till beslut.

Det kan vara önskat uppdrag av förbundet.  En motion kan handla om något man önskar föreningen jobbade mer med. Det kan vara om förändringar av verksamhetsinriktningen om till exempel intressepolitik, kurser och utbildning. Det kan vara om det formella regelverket i förbundet och förändring av medlemsavgiften.

Vart skicka motionen?

Motionen ska skickas till Lotta Sondell på förbundskansliet antingen per post eller mejl. Motionen ska undertecknas av motionären. Om det finns ett bestyrkande av en förening inom riksförbundet så ska protokoll finnas med som bestyrker motionen (protokollet från senast den 30 november och  kan skickas in så fort som möjligt efter det).

Bra att veta

  • Det finns en mall att använda vid skrivande av motioner till kongressen 2022. Döp den gärna till motionens namn och datum.
  • En motion ska vara skriftlig. Och ha inkommit till förbundskansliet senast det datum som förbundsstyrelsen meddelat. Information går ut via hemsidan, medlemstidning och nyhetsbrev med mera.
  • Motion från enskild medlem kan åtföljas av yttrande från en lokalförening.
  • Motion från lokalförening kan åtföljas av yttrande från en länsförening.
  • Förbundsstyrelsen avger yttrande (svarar) på alla inkomna motioner skriftligt. Svaren bifogas handlingarna till kongressen och föredras på kongressen för beslut.

Tips för att skriva en motion

En motion behöver skrivas på ett snarlika sätt för att vi ska kunna hantera dem på kongressen. Med en information som ger oss en bra bild om vad motionären vill med sin motion. Här är tips för att skriva en motion.