Tips hur skriva en motion

  • Ta endast upp ett ämne per motion, försök även begränsa antalet att-satser.
  • Tänk på att skriva kortfattat. Vad vill du ha förändrat eller tillfört samt varför.
  • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  • Beskriv ditt förslag på lösning och hur det svarar mot din bakgrundsbeskrivning.
  • Beskriv orsaken till varför motionen behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra frågan men också för att underlätta för dem som ska läsa motionen samt som ska fatta beslut i ärendet.
  • Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan tolkas olika eller missförstås.
  • Skriv ditt yrkande med korta att-satser, det ska vara tydligt vad du vill få igenom för beslut.
  • Avsluta alltid din motion med att skriva avsändare, ort, datum och namn samt underskrift, kontaktuppgifter och föreningens eller medlemsorganisationens namn.
  • Om din motion bestyrks av din lokal- eller länsförening så ska detta också anges.