Vårt ramverk

Riksförbundet HjärtLungs ramverk är det som håller ihop oss som patientorganisation och ligger till grund för den verksamhet vi har. Ramverket består av Riksförbundet HjärtLungs stadgar, policyer och riktlinjer tillsammans med olika beslut vid kongressen och av förbundsstyrelsen. 

Kongressen beslutar om en verksamhetsinriktning och budgetram för tre år, stadgar, juridiskt namn, intressepolitiska huvudfrågor och så vidare. 

Förbundsstyrelsen fastställer policyer och riktlinjer, förbundskansliets verksamhetsplan och budget  samt godkänner årsredovisningen mellan kongresserna. Föreningens verksamhetsplan och budget fastställs av föreningens årsmöte. Ett verksamhetsår redogörs sedan för i en verksamhetsberättelse och årsredovisning.