Länsföreningarna

Riksförbundet HjärtLung drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå, fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas. Det finns 21 länsföreningar i Sverige.

Länsföreningen bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på länsnivå och ska stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet. Intentionen med förändringar i stadgarna 2019 handlade om länsföreningens viktiga roll att lyfta blicken och ge stöd för helheten. Att lyssna in lokala behov på exempelvis ordförandeträffar. 

Länsföreningarna ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdoms intressen genom opinionsbildning, livsstilsförändringar och gemenskap. Att ordna gemensamma utbildningar, samordna eventuella regionala bidrag, och företräda föreningen regionalt. 

Olika roller

Länsföreningen har en liten styrelse som består av personer med olika kompetenser. Det finns också en SO (studieorganisatör) på länet och en EVO (ett egenvårdsombud) på länet som samverkar med de lokalt valda SO och EVO.