Instruktion för revisorer

Instruktionen för revisor är fastställd av kongressen 2022 och omfattar riksförbundets förtroendevalda revisorer.

Instruktionen kan användas som inspiration för föreningarnas revisorer då en instruktion för revisorer ska fastställas på både för läns- och lokalföreningens årsmöten.

Revision enligt stadgarna

Förbundsstyrelsens verksamhet, förvaltning och årsredovisning ska granskas av två förbundsrevisorer samt en auktoriserad revisor. En auktoriserad revisor, två förbundsrevisorer och två ersättare för förbundsrevisorerna väljs av kongressen.
Mandatperioden är för:

  • Auktoriserad revisor, tre år.
  • Förbundsrevisorer, tre år.
  • Ersättare, tre år.

Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse till kongressen och tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Vid minst ett tillfälle per år ska styrelsen bjuda in revisorerna att delta i styrelsemöte. Förbundsrevisorerna har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten. Förbundsrevisorerna arbetar enligt förbundskongressens instruktioner. Maximal tid som förbundsrevisor är 12 år.

Revisionens syfte och inriktning

De förtroendevaldas revision ska komplettera den auktoriserade revisorns granskning genom att i första hand inrikta sig på förbundsstyrelsens förvaltning och verksamhet med utgångspunkt i ändamålsenlighet och effektivitet.

De förtroendevalda revisorernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

  • Följa och granska verksamheten i riksförbundet utifrån stadgarna, våra grundläggande värderingar samt de beslut som kongressen, förbundsstyrelsen och arbetsutskottet har fattat.
  • Granska att verksamheten är ändamålsenlig utifrån beslutad verksamhetsinriktning och verksamhetsplaner och de mål som kongressen och förbundsstyrelsen beslutat om.
  • Granska att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramarna och att riksförbundets resurser används på ett effektivt sätt.
  • Kontrollera att verksamhetsberättelse och årsredovisning upprättas och att de ger en rättvisande bild av riksförbundets verksamhet.

Planering och rapportering

Revisionen ska planeras och genomföras utifrån en analys av väsentlighet och risk tillsammans med den auktoriserade revisorn. Varje år ska en revisionsberättelse tas fram som innehåller ett uttalande angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Utöver revisionsberättelsen ska förbundsrevisorerna avlämna en särskild rapport till förbundsstyrelsen om genomförda granskningsåtgärder och vilka iakttagelser som har gjorts. Rapporten inriktas på frågor om verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. Det år, som det är kongress, ska en sammanfattande rapport för tre år överlämnas till kongressen.

Tillgång till material

Förbundsrevisorerna ska löpande ha tillgång till alla handlingar inför arbetsutskottets och förbundsstyrelsens möten samt protokoll från dessa möten. Förbundskansliet ska på begäran lämna ut allt material som förbundsrevisorerna vill ta del av.

Instruktion för lokal- och länsföreningen

På lokal- och länsföreningens årsmöte ska det också fastställas en instruktion för revisorer.