Instruktion för valberedningen

Instruktionen för valberedning är fastställd av kongressen 2019 och omfattar riksförbundets förtroendevalda valberedning.

Instruktionen för valberedningen omfattar riksförbundets förtroendevalda valberedare på förbundsnivå. Den kan användas som inspiration för alla föreningarnas valberedningar då en instruktion för valberedningen ska fastställas på både för läns- och lokalföreningens årsmöten.

Mål

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå en förbundsstyrelse som kan fungera väl i att leda och utveckla riksförbundets verksamhet.

Uppdrag

Valberedningen har till uppdrag att noga förbereda förbundskongressens val av förbundsstyrelse och revisorer. Valberedningen ska redovisa sitt förslag gällande vilka personer som ska väljas till de uppdrag där val ska förrättas.

Förbereda val

Valberedningen ska samla in namn på de som nomineras till riksförbundets styrelse och sända ut ett av förbundsstyrelsen fastställt frågeformulär till de nominerade.

Riksförbundets stadgar

Valberedningens arbete regleras i riksförbundets stadgar. Det gäller främst följande paragrafer: § 6, mom. 2 Representation, § 6, mom. 3 Kallelse, § 6, mom. 4 Dagordning, § 6, mom. 5 Rättigheter och beslutsfattande, § 7 Förbundsstyrelsen, § 8 Revision.

Upprätta kalendarium

Valberedningen ska sammanträda inom 90 dagar efter förbundskongressen. Vid det första sammanträdet ska valberedningen upprätta ett kalendarium inför nästa kongress. Den ska innehålla uppgift om sista dag för nominering till förtroendeuppdrag och sista dag för avsägelse samt när de förtroendevalda ska ge skriftligt besked om de avsäger sig omval eller om de kandiderar för en ny valperiod. Valberedningen ska vara aktiv under hela kongressperioden och fastställa en sammanträdesplan för perioden. Dialogen med styrelsen är central. Tidpunkter för när valberedningen och styrelsen ska träffas fastställs i kalendariet, dock minst en gång om året. Kalendariet publiceras på webben.

Kontrollera nomineringarna

Valberedningen ska kontrollera att de nominerade är valbara och att de nominerade personerna accepterar sin nominering.

Uppmärksamma jäv

Valberedningen ska uppmärksamma eventuella jävsituationer som kan uppkomma vid val av styrelseledamöter och revisorer.

Fristående ställning

Valberedningen ska ha en helt fristående ställning i förhållande till de personer och organ valen gäller.

Behov av förnyelse och kompetens

Valberedningen ska ta ställning till behovet av förnyelse och behovet av att tillföra ny kompetens. Förslag till förändringar av styrelsens sammansättning ska meddelas berörda personer i god tid.

Omval och nyval

Har ledamot avsagt sig, eller om valberedningen vill förnya och tillföra ny kompetens, ska valberedningen föreslå nya namn.

Förbereda valen

Valberedningen ska, inför mandatperiodens utgång samt vid fyllnadsval under pågående mandatperiod, förbereda förbundskongressens val av förbundsstyrelse och revisorer enligt stadgarna. Det gäller val av:

 • Förbundsordförande.
 • Förste vice ordförande.
 • Andre vice ordförande.
 • Ledamöter till förbundsstyrelsen.
 • Ersättare till förbundsstyrelsen.
 • Revisorer.
 • Ersättare till revisorerna.

Valberedningen ansvarar för insamling av nomineringar.

Utsändning av valberedningens förslag

Valberedningens förslag, samt en presentation av övriga nominerade, ska enligt stadgarna 

(§ 6, mom. 3) sändas till kongressombud, läns- och lokalföreningar samt för kännedom till ombudens ersättare senast 30 dagar före ordinarie förbundskongress.

Presentation i Status

Valberedningens förslag ska presenteras i tidningen Status ca 30 dagar före förbundskongressen. Även övriga nominerade personer ska presenteras. Presentationen bör innehålla följande faktauppgifter:

 • Namn.
 • Ålder.
 • Egen erfarenhet av hjärt- eller lungsjukdom.
 • Erfarenhet av arbete på förbundsnivå.
 • Föreningstillhörighet (lokalförening).
 • Medlem sedan år …
 • Förtroendeuppdrag inom organisationen.

Den som presenteras bör även ge kortfattade svar på frågor som ger läsaren en bild av den nominerade. Det kan t ex vara följande frågor:

 • Vilken fråga vill du helst prioritera i förbundsarbetet?
 • Vad kan du som person tillföra riksförbundet?

Uppföljning

Valberedningen ska, tillsammans med förbundsstyrelsen, bilda sig en uppfattning om hur de som innehar uppdragen har fullföljt arbetet. Valberedningen ska under verksamhetsperioden intervjua förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter och ersättare för att skaffa sig en god bild av hur styrelsearbetet fungerar och vilka krav styrelsearbetet ställer.

Beslut om arvoden

Valberedningen ska, i efter hörande med förbundsstyrelsen, förbereda kongressens beslut om arvoden till förtroendevalda.

Stöd från kansliet

Förbundskansliet stödjer valberedningen genom att tillhandahålla information från medlemsregistret, förmedla kontakt till resebyrå, boka möteslokal samt förmedla information via våra kommunikationskanaler.