Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen sammanträder cirka sex gånger per år i Stockholm, varav några tillfällen är två dagars sammanträden. Endagsmöten hålls mestadels digitalt. Vår förbundsordförande Anders Åkesson, vald 2022-2025, leder förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och är riksförbundets verkställande och högsta beslutande organ mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen utövar ledningen av riksförbundets verksamhet i överensstämmelse med våra stadgar och av kongressen fattade beslut. Förbundsstyrelsen äger tolkningsrätt gällande stadgar för riksförbundet, läns- och lokalföreningar.

En majoritet av förbundsstyrelsens ledamöter ska bestå av personer som har erfarenhet av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som väljs enskilt, samt sex ledamöter och fyra ersättare (stadgarna §7 mom 1).