Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och är riksförbundets verkställande och högsta beslutande organ mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen utövar ledningen av riksförbundets verksamhet i överensstämmelse med våra stadgar och av kongressen fattade beslut. Förbundsstyrelsen äger tolkningsrätt gällande stadgar för riksförbundet, läns- och lokalföreningar.

En majoritet av förbundsstyrelsens ledamöter ska bestå av personer som har erfarenhet av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som väljs enskilt, samt sex ledamöter och fyra ersättare (stadgarna §7 mom 1). 

Inger Ros är vald till förbundsordförande under kongressperioden 2019-2020. Hon valdes första gången år 2010 till förbundsordförande.