En överblick över vad vi gör

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

I våra föreningar kan du som medlem möta andra med liknande erfarenheter kring hjärt-, kärl- och lungsjukdom och delta i olika aktiviteter och medlemsträffar. Vi genomför föreläsningar, motionsverksamhet, tematräffar och cirklar. Vi utbildar i hur man räddar liv genom hjärt-lungräddning och hur använda hjärtstartare.

Det är välkommet att ge oss en gåva. Vi samlar in pengar till förmån för vår verksamhet som livsstilsverksamhet och patientutbildningar, opinionsbildning och stöd till forskning.

Påverkansarbete

Lokalföreningarna har en viktig uppgift i att påverka och följa upp sjukvården och rehabilitering i kommunerna i våra frågor som berör personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. De sprider även information och kunskap till allmänheten.

Länsföreningarna samlar sina lokalföreningar för att gemensamt påverka och följa upp regionen i samma frågor.

Förbundet deltar i samhällsdebatten på nationellt plan och ställer höga krav på utveckling inom socialpolitiken och hälso- och sjukvården. Det sker i dialog med företrädare från riksdagen, departement, Socialstyrelsen, medicinska professionen, civilsamhället och andra organisationer. Det sker genom samråd, debattartiklar och sociala media.

Förbundet agerar även aktivt för att påverka attityder och kunskap hos allmänheten genom informations- och utbildningsinsatser när det gäller livsstilsfrågor för god hälsa, kost och motion.

Vi är en del av den samlade patient- och funktionshinderrörelsen i Sverige och Europa, och vi samarbetar med andra aktörer som arbetar för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Tillsammans med andra aktörer driver vi opinion på olika nivåer för att arbetet med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar får rättmätig del av samhällets och vårdens resurser.

Kampanjer

  • Varje februari är Hjärtemånaden då vi lyfter problematik kring hjärt- och kärlsjukdom och hjärtsjukvården med ansvariga sjukvårdspolitiker.
  • Varje år delar vi ut priset Årets hjärt-lungräddare tillsammans med HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.
  • Varje november är Lungmånaden då vi lyfter problematik kring lungsjukdom och lungsjukvården med ansvariga sjukvårdspolitiker.

Livsstilsaktiviteter

En central verksamhet är förbundets livsstilsaktiviteter där medlemmarna erbjuds en långsiktig egenvård och rehabilitering i syfte att uppnå bestående livsstilsförändringar. Det sker både med fysiska träffar och digitalt. Verksamhet drivs av den lokala föreningen och varierar beroende på föreningens storlek och styrka. 

Olika aktiviteter:

  • Föreläsningar fysiskt eller digitalt.
  • Hälsocoacher
  • Motions- och träningsaktiviteter
  • Tematräffar
  • Cirklar

Motionsverksamhet

Aktivitet i form av gymnastik och vattengymnastik som samlar cirka 25 000 deltagare per år. De olika motionsprogrammen har utformats av legitimerade sjukgymnaster och är anpassade för dem som har hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Genom våra patientutbildningar hos sjukvårdens mottagningar sprider vi information om våra aktiviteter, vilket är väldigt uppskattat av patienterna.

Gemenskap

Mötet med andra människor och gemenskap betyder mycket för hälsan. I våra patientföreningar ges det utrymme för att umgås med andra, dela erfarenheter och att ha trevligt. Det finns även digitala träffar med personer från hela landet.

I våra lokala föreningar arrangeras många olika medlemsaktiviteter som utflykter och resor, teaterbesök, fester, promenader, körsång, boule, bowling och golf.

Många medlemmar vittnar om att den samvaro och gemenskap som uppstår i föreningen är mycket betydelsefull för dem. Det ger en ökad livskvalitet och man mår bättre.

Hälsans Stig

Runt om i Sverige finns cirka 130 Hälsans Stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk som är bra för hälsan. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och andra. En slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer.

Hjärt-lungräddning

Många av Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar i hjärt-lungräddning och hantering av hjärtstartare. Vi sprider löpande information till allmänheten om vikten av att kunna hjärt-lungräddning för att kunna rädda liv.

Tidningen Status

Riksförbundet ger ut medlemstidningen Status som trycks i en upplaga om 36 000 exemplar. Tidningen sänds kostnadsfritt till medicinska kliniker och vårdcentraler.

Forskning

Riksförbundet HjärtLung ger genom sin forskningsfond ekonomiskt stöd till klinisk forskning som fokuserar på personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. I första hand ges stöd till patientnära forskning med inriktning på rehabilitering och prevention.

Förbundet genomför även egna forskningsprojekt, till exempel SPICI. Den forskning som Riksförbundet stödjer presenteras i medlemstidningen Status.