Vår roll som företrädare

Som företrädare för många medlemmar har vi ett viktigt uppdrag att driva intressepolitisk opinion och påverkan för att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom har ett bra liv. Vi utgår från vårt samhällspolitiska program och intressepolitiska huvudfrågor beslutade av vår kongress.

Vi deltar aktivt som patientföreträdare i olika sammanhang,  som företrädare i olika samråd på högnivå, i nätverk och andra organ. Lokal- och länsföreningar arbetar med påverkansarbete jämtemot kommunen och regionen. Vi deltar också i debatt med nyhetsinlägg och artiklar enskilt eller i samverkan. Vår förbundsordförande har en viktig roll, liksom vår generalsekreterare.

Här är vi engagerade

Vi är engagerade nationellt i:

 • Regeringens utredning om huvudmannaskap i förstatligandet av sjuk- och hälsovården.
 • Regeringens patientråd.
 • E-hälsomyndigheten.
 • Folkspels styrelse.
 • Forska!Sverige.
 • Forum for Health Care.
 • Funktionsrätt Sverige.
 • Giva Sverige, Frivilligorganisationens insamlingsråd.
 • HLR-rådet.
 • Ideell arenas styrgrupp.
 • Myndigheten för delaktighet (via Funktionsrätt Sverige)
 • Socialstyrelsen (funktionshindersnämnd via Funktionsrätt).
 • Studieförbundet ABFs styrelse.
 • Sveriges Arbetsterapeuters samråd.
 • Sveriges Fysioterapeuter.
 • Sveriges Kommuner och Regioner (arbetsgrupper).
 • Vetenskapsrådet.

Vi samverkar och deltar i nätverk eller är medlemmar i Ideell arena, Effektfullt, SVALO, HandikappHistoriska föreningen, MyRight, Tobaksfakta, CAN, Forska Sverige mm. Vi är deltar i ett urval av utredningar.

Kvalitetsregister

Vi engagerade som patientföreträdare i:

 • Ablationsregistret.
 • Luftvägsregistret.
 • Rikssvikt.
 • Swedeheart.
 • Swedvasc.
 • Swedevox.

Internationella nätverk

Vi deltar aktivt i flera nordiska och europeiska nätverk för hjärt-, kärl- och lungsjukdom. 

Samarbete sker främst genom medlemskap i flera paraplyorganisationer:

 • European Federation of Allergy (EFA) and Airway Diseases Patients Association
 • European Heart Network (EHN) 
 • Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund (NHL)
 • NHU, nordiska hjärtunionen.
 • Guard Heart.

Andra organisationer

Funktionsrätt Sverige

Riksförbundet HjärtLung är medlem i Funktionsrätt Sverige. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionshinderkonventionen. I konventionen tydliggör statens ansvar inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Riksförbundet HjärtLung har en representant i Funktionsrätts styrelse.

Hjärt-Lungfonden

Det händer att Riksförbundet HjärtLung blandas ihop med en helt annan svensk organisation med snarlikt namn, det vill säga Hjärt-Lungfonden. Vi är olika organisationer men samarbetar i gemensamma frågor.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vetenskapligt utvald hjärt- och lungforskning. Hjärt-Lungfonden arbetar också för att sprida kunskap om forskningens betydelse och driver ett aktivt påverkansarbete i syfte att stärka samhällsstrukturer för prevention, forskning och vård.

Giva Sverige

För att säkerställa att våra medlemmars och givares pengar används så effektivt som möjligt arbetar vi efter kvalitetskoden för Giva Sverige (frivilligorganisationernas insamlingsråd). Giva Sverige är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling. Varje år lämnar riksförbundet in en effektrapport till Giva Sverige.