Vårt internationella arbete

Med öppna gränser och ökat samarbete inom EU ökar också behovet av internationellt engagemang för frivilligorganisationer. Allt beslutsfattande inom EU ska ta hänsyn till hälsoaspekter. Rader av beslut i EU-parlamentet inom hälsoområdet, nutrition m m påverkar alla människors vardag.

Riksförbund HjärtLung har de senaste åren i första hand engagerat sig i tbc-problematiken i Baltikum. Projektet har gått under namnet Patients to Patients.

Riksförbundet HjärtLung är medlem i:

  • European Federation of Allergy (EFA) and Airways Diseases Patients Associations,
    har sitt kontor i Bryssel och företräder sina medlemsorganisationer inom områdena allergi, astma och KOL på europeisk nivå.
  • European Heart Network (EHN), har i uppdrag att skapa opinion bland europeiska politiker om livsstilens betydelse för att minska bördan av hjärtsjukdom i Europa och att samla in och sprida information om hjärthälsa och prevention.
  • NHL, The Nordic Heart and Lung Alliance, Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund, är ett samarbetsorgan med inriktning på lunghälsa mellan förbund i de nordiska länderna. Frågor som man samverkar kring är KOL, tbc, tobaksprevention och opinionsbildning kring tobak med ett rökfritt Norden senast 2040 som en viktig fråga
  • NHU, nordiska hjärtunionen,
    nätverk för patientorganisationer i de nordiska länderna.