Vår organisation och struktur

Riksförbundet HjärtLung är en ideell patientförening för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och deras anhöriga. Vi har ca 35 000 medlemmar och läns- och lokalföreningar över hela landet samt medlemsorganisationer. Här beskriver vi vår organisation och vår struktur.

Riksförbundet HjärtLung är en demokratisk organisation där den enskilde medlemmen på olika sätt kan påverka sitt förbund och verksamheten. 

Kongressen

Organisationens högsta beslutande organ är förbundskongressen, som sammanträder vart tredje år. Kongressen väljer en förbundsstyrelse som är riksförbundets verkställande och högsta beslutande organ mellan kongresserna. Kongressen fastställer gemensam verksamhetsinriktning och stadgar för hela riksförbundet. Nästa kongress hålls den 1-3 juni 2022.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har till uppgift att verkställa kongressens beslut, leda verksamheten och dess läns-, lokal- och medlemsorganisationer för en ändamålsenlig patientorganisation för våra medlemmar.  I förbundsstyrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder ärenden till förbundsstyrelsen. Styrelsen träffas ca 6 gånger per år.

Läns- och lokalföreningar

Riksförbundet HjärtLung drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå, fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas. 

Länsföreningen bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på länsnivå och ska stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet. 

Lokalföreningarna bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på kommunal nivå ska och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

Medlemsorganisationer

Andra föreningar med särskilt ändamål som godkänner riksförbundets stadgar kan bli en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung. Idag har vi 6 medlemsorganisationer.

Förbundskansliet

Förbundsstyrelsen har som sitt stöd anställd personal på förbundskansliet med säte i Stockholm. Kansliet leds av vår generalsekreterare som har till uppgift att driva verksamheten operativt på uppdrag av förbundsstyrelsen.