Vår organisation

Riksförbundet HjärtLung är organiserat i 151 lokalföreningar indelade i 21 länsföreningar.

Förbundskongressen

Beslut om verksamheten fattas på förbundskongressen som hålls var tredje år. Förbundskongressen är Riksförbundet HjärtLungs högsta beslutande organ.

Förbundskongressen sker i demokratisk ordning och det är här som besluten ska fattas. Kongressen består av hela förbundet, från den enskilde medlemmen till förbundsstyrelsens ordförande, i god stämning och högt i tak, där vi alla framför våra olika argument innan beslut ska fattas.

Kärninnehållet på kongressen består alltså av behandling av förslag till beslut. Det vill säga inkomna motioner från föreningarna och medlemmarna, samt förbundsstyrelsens egna förslag.

Kongress - så här fungerar det

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder arbetet och kansliet verkställer.