Vår organisation och struktur

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Vår uppbyggnad

Riksförbundet HjärtLung är en demokratisk organisation där den enskilde medlemmen på olika sätt kan påverka sitt förbund och verksamheten. Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är 1 januari - 31 december.

Antal föreningar vid årsskiftet 2023/2024: 136 lokalföreningar, 21 länsföreningar och 6 medlemsorganisationer.

Lokal- och länsföreningar

Riksförbundet HjärtLung drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå, fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas.

Lokalföreningarna bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på kommunal nivå ska och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

Länsföreningen bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på länsnivå och ska stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet.

Medlemsorganisationer

Andra föreningar med särskilt ändamål som godkänner riksförbundets stadgar kan bli en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung. Idag har vi sex medlemsorganisationer.

Kongressen

Organisationens högsta beslutande organ är förbundskongressen, som sammanträder vart tredje år. Kongressen väljer en förbundsstyrelse som är riksförbundets verkställande och högsta beslutande organ mellan kongresserna. Kongressen fastställer gemensam verksamhetsinriktning och stadgar för hela riksförbundet. Kongressen hölls den 1-3 juni 2022 och kommer att hållas igen om tre år till den 2-4 juni 2025.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har till uppgift att verkställa kongressens beslut, leda verksamheten och dess läns-, lokal- och medlemsorganisationer för en ändamålsenlig patientorganisation för våra medlemmar. I förbundsstyrelsen finns ett arbetsutskott AU som förbereder ärenden till förbundsstyrelsen. Styrelsen träffas cirka 6 gånger per år och alla endagsmöten sker digitalt.

Förbundskansliet

Förbundsstyrelsen har som sitt stöd anställd personal på förbundskansliet med säte i Stockholm. Kansliet leds av vår generalsekreterare som har till uppgift att driva verksamheten operativt på uppdrag av förbundsstyrelsen.